Evropski Okvir za digitalne kompetencije nastavnika DigCompEdu – postulati i primena u Srbiji

Zazor školstva od digitalizacije i delimična nespremnost pokazuju se kada se pomenu elektronski dnevnici. Mnogi učesnici u procesu imaju sopstvene razloge protivljenja – od nastavnika „starog kova”, preko učenika, do roditelja. Ipak, to na neki način znači da nisu u prilici da – iz ovih ili onih razloga, opravdano ili ne – idu u korak sa vremenom. Tehnologija prožima svaki aspekt naših života, pa bi tako trebalo da bude i sa obrazovanjem. LINK edu Alliance je od svojih početaka, pre više od 20 godina, svestan da implementacija najnovijih tehnoloških dostignuća u obrazovnim institucijama pruža temelje za kvalitet i izvanrednost. S tim na umu, od tada pa do dana današnjeg, naše nastavno osoblje i đaci koriste najmoderniju opremu i uređaje, zahvaljujući kojima i jedni i drugi postižu nesvakidašnje rezultate.

Da biste obrazovali informatički pismene đake, morate da budete informatički pismen predavač

Veruje se da čovečanstvo tokom čitave istorije nije iskusilo promene jednakog obima, zahvata i složenosti koje nas očekuju tokom Četvrte industrijske revolucije. Jedno je sigurno – odgovor na njih mora biti usklađen i sveobuhvatan i uključivati sve zainteresovane strane svetske politike – javnost, javni i privatni sektor, akademsku zajednicu i civilno društvo. Četvrta industrijska revolucija se nadovezuje na Treću koja je počela polovinom prošlog veka s ciljem automatizacije proizvodnje pomoću elektronike i informacionih tehnologija. Sada kada je taj podvig donekle ispunjen, na istim osnovama gradiće se „zamagljenje” međa materijalne, digitalne i biološke sfere, na kojoj počiva Četvrta industrijska revolucija (Svetski ekonomski forum).

 

Nastavnici svojim đacima predstavljaju uzore. Polazeći od toga da učitelji koji nisu informatički pismeni ne mogu pripremiti učenike za budućnost u kojoj će im upravo informatička pismenost biti podloga uspeha, Evropska komisija je izradila Okvir za digitalne kompetencije nastavnika (DigCompEdu)

Na nacionalnom i nadnacionalnom nivou u Evropi, i pre objavljivanja ovog dokumenta 2017. godine, postojali su brojni okviri, alati i obuke namenjeni usavršavanju građana u skladu sa zahtevima digitalnog doba.

Analiziranjem i objedinjavanjem svih poznatih instrumenata na jednom mestu je i nastao DigCompEdu, naučno utemeljen okvir koji lokalnim samoupravama i vladama pojedinačnih zemalja može da olakša digitalno opismenjavanje stanovništva kroz primenu različitih programa i uvođenje kolektivnih standarda. Povrh toga, DigCompEdu pruža priliku za pronalaženje opšteg pristupa između više različitih aktera, olakšavajući dijalog i internacionalnu kooperaciju. Iz svojevrsnih preporuka mogu da uče i relevantne nacionalne i regionalne agencije, školske ustanove i sami predavači – od vaspitača, preko učitelja i nastavnika, do profesora u srednjim i visokim školama i na fakultetima. One uključuju edukacije, kurseve, treninge i neformalne metode učenja. 

Vrednost DigCompEdu, dakle, leži u tome što obezbeđuje:

 • čvrste temelje za vođenje politike na svim nivoima;
 • šablon koji dozvoljava lokalnim akterima da se odmah usredsrede na razvoj konkretnih akcija, prilagođenih njihovim potrebama, bez prethodnog osmišljavanja i rada na konceptualnim osnovama;
 • zajednički jezik i logiku koji mogu da podstaknu diskusiju i prekograničnu razmenu ideja i iskustava;
 • referentnu tačku za zemlje članice i druge zainteresovane strane za potvrdu potpunosti i ocenu pristupa postojećih i budućih okvira i alata.

Profesionalne, pedagoške i digitalne kompetencije predavača 21. veka

Današnjica i sutrašnjica od svih, pa tako i od učitelja, traže brzo i efikasno prilagođavanje novitetima. Kako bi obučili školarce za 21. vek, oni najpre moraju sami da budu osposobljeni za prihvatanje novina i konstantno unapređenje svog poznavanja sveprisutne i sveprožimajuće tehnologije. Opremom i uređajima treba da rukuju odgovorno i kritički, istovremeno radeći na buđenju potencijala učenika za kreiranjem inovativnih rešenja.

Digitalna revolucija, pored učenja, transformisala je i potragu za informacijama i podacima, igranje i druženje s vršnjacima. Sve više mladih oslanja se u tome na internet, a porast njegovih korisnika beleži se i među decom do osam godina (European Journal of Education, Schleicher, 2019), zato je bitno da se pomenuti okvir odnosi i na vaspitače.

DigCompEdu se fokusira na ukupno pet polja digitalnih kompetencija za pomoć učenicima svih uzrasta:

 1. Pismenost u oblasti tumačenja informacija i podataka;
 2. Komunikacija i saradnja;
 3. Kreiranje digitalnog sadržaja;
 4. Bezbednost – odgovorna upotreba;
 5. Rešavanje problema (Problem Solving).

Pored „digitalnih” znanja i veština, predavač po meri DigCompEdu treba da poseduje i profesionalne i pedagoške kompetencije. Profesionalne se tiču organizacije, kolaboracije, refleksije i konstantnog stručnog unapređenja. Pedagoške podrazumevaju sposobnosti podeljene u četiri grupe – digitalni resursi, podučavanje i učenje, procena i podsticanje učenika (pogledati više u grafiku dole).

Od puke pismenosti do perfektnog znanja, od novajlije do inovatora, od „vi” na „ti” sa tehnologijom

DigCompEdu procenjuje koliko su profesori uspešno usvojili digitalne kompetencije i pripisuje njihovom savladavanju zahteva nivoe od A1 do C2.

 • A1 – novajlije – oni su svesni mogućnosti digitalnih tehnologija za unapređenje profesionalne i pedagoške prakse. Ipak, imali su malo dodira sa tehnološkom opremom i uređajima i najčešće ih upotrebljavaju za pripremu gradiva, organizaciju i komunikaciju ili u administrativne svrhe. Da bi uvrstili svoje postojeće digitalne kompetencije u nastavu i da bi potom dodatno obogatili znanje i veštine, novajlijama je neophodan vodič i podstrek drugih;
 • A2 – istraživači – oni su svesni mogućnosti digitalnih tehnologija i istraživački nastrojeni kako bi unapredili sebe profesionalno i pedagoški. Počeli su da koriste tehnologiju u nekim aspektima digitalnih kompetencija, ali im nedostaje potpun i dosledan pristup. Istraživače na dalji napredak ka nivou B1 motiviše ohrabrenje, razumevanje i inspiracija, npr. kroz razgovor i deljenje ideja i iskustava sa kolegama;
 • B1 – integratori – oni eksperimentišu sa digitalnim tehnologijama kroz različite kontekste i namene i integrišu ih u svoje lekcije. Težeći poboljšanju nekolicine vidova profesionalnog angažmana, tehnolologiju upotrebljavaju kreativno i uz nastojanje da prošire svoje znanje i veštine. I dalje rade na prepoznavanju alata koji najviše odgovaraju određenim situacijama i na usklađivanju digitalnih tehnologija pedagoškim strategijama i metodama. Integratorima treba nešto vremena za eksperimentisanje i refleksiju, na koju će se nadovezati zajedničko motivisanje i znanje, kako bi postali eksperti. 
 • B2 – eksperti – oni koriste širok raspon digitalnih tehnologija samopouzdano, kreativno i kritički kako bi napravili pomak na profesionalnom frontu. Oni svrsishodno biraju digitalne tehnologije za određene situacije i trude se da razaznaju koristi i nedostatke različitih digitalnih strategija. Znatiželjni su i otvoreni prema novi idejama s obzirom na to da su svesni postojanja mnogih stvari koje nisu isprobali. Eksperimenti im znače za proširenje, struktuisanje i konsolidaciju strategija. Eksperti grade kičmu edukativnih organizacija kada je reč o inovatvnim praksama;
 • C1 – lideri – oni imaju potpun i dosledan pristup upotrebi digitalnih tehnologija u nastavi. Oslanjaju se na veliki broj digitalnih strategija i znaju da odaberu onu koja će im najviše odgovarati u datom momentu. Konstantno razmišljaju o tome i osnažuju svoja znanja i veštine, najčešće kroz kontakt sa drugim liderima. Lideri inspirišu druge i dele sa njima naučeno;
 • C2 – inovatori – oni preispituju kapacitete modernih digitalnih i pedagoških praksi koje predvode. Zabrinuti su zbog manjkavosti i slabosti tih praksi i napred ih „vuče” poriv za dubljom inovacijom školovanja. Inovatori eksperimentišu sa visokonaprednim i složenim digitalnim tehnologijama da bi stvorili originalne pedagoške pristupe. Oni su jedinstveni i retki i na njih se, kao na predvodnike inovacije, ugledaju mlađi predavači.

Progres od novajlija (A1) do inovatora (C2) protiče kroz 6 komplementarnih faza:

 1. svest – A1;
 2. istraživanje – A2;
 3. integracija – B1;
 4. ekspertiza – B2;
 5. liderstvo – C1;
 6. inoviranje – C2.

S reči na dela – DigCompEdu predavač = LINK edu Alliance predavač

LINK Educational Alliance na jednom mestu okuplja obrazovne institucije bez obzira na naučnu oblast i nivo obrazovanja, kao i kompanije i pojedince koji su svesni da samo celoživotno učenje i usavršavanje donosi profesionalni uspeh. Njegov osnivač je LINKgroup. Fokus svih članova ove alijanse jeste usvajanje primenjivih znanja i veština zahvaljujući modernoj tehnologiji. 

Imajući na umu da okvir kao takav ne predstavlja „cilj”, već „put”, naše ustanove organizuju predavačima neophodne radionice. Nastavnici u našim obrazovnim institucijama po samom dolasku u našu kompaniju nisu apsolutno digitalno kompetenti, niti potpadaju pod definiciju lidera i inovatora, već su zahvaljujući obukama dobili oruđe, u obliku digitalnog znanja i veština, čija dalja upotreba, kao i uzdizanje na DigCompEdu skali, su potkrepljeni njihovim ličnim aspiracijama, kreativnošću i pedagoškim umećem. Mi samo prepoznajemo njihovu odlučnost da budu bolji i zdušno im pomažemo u daljem karijernom ostvarenju!

Pandemija koronavirusa donela nam je još jednu potvrdu da su naši predavači spremni da odškoluju savremene generacije studenata s obzirom na to da smo škole, pomoću postojeće platforme za učenje na daljinu, u potpunosti „preselili” iz realnog u virtuelni svet. Ona postoji gotovo 20 godina i nastala je kao plod posvećenog rada stručnjaka iz oblasti obrazovanja, softverskog inženjeringa, programiranja, administracije, pedagogije, psihologije i andragogije, a tokom zdravstvene krize se značajno uvećao broj njenih korisnika.

Čak i po povratku u „učionice od stolova i stolica”, a ne programskih kodova, đake i nastavnike očekuje prostor dizajniran po uzoru na Google. Funkcionisanje u njemu svakako zahteva više od puke informatičke pismenosti i nadahnjuje na stalni prosperitet – kako nastavni kadar tako i naše polaznike i studente.

S verom u to da je tehnologija veoma značajan pokretač promena i da igra važnu ulogu u uvođenju inovacija i realizaciji savremenog obrazovanja, LINKgroup se fokusirao na pružanje pomoći predavačima u predavanju i učenicima u učenju kroz stvaranje i upotrebu privlačnih i inspirativnih tehnoloških aparata i koncepata. Stvorili smo široku paletu inovativnih softvera i servisa, pažljivo skrojenih kako bi zadovoljili potrebe svih edukativnih ustanova. Sva rešenja su dizajnirana tako da odgovore na ključna pitanja, prioritete i poteškoće sa kojima se suočava celokupan obrazovni sistem.

U osmišljavanju projekata, kojim poboljšavamo kvalitet školovanja, učešće uzimaju i sami nastavnici, čime potvrđuju svoje digitalne, ali i profesionalne i pedagoške kompetencije, koje su takođe sastavni deo okvira DigCompEdu.

Korišćeni izvori:

Leave a Reply

EnglishSerbian