Portfolio u obrazovanju

Šta je portfolio u obrazovanju, koji su njegovi elementi, ko vodi portfolio, zašto je on važan, kako se kreiranje portfolija reflektuje na efikasnu nastavnu praksu, kako nam portfolio pomaže da napredujemo u svom radu, uvidimo svoje prednosti i nedostatke… Odgovore na sva ova, ali i mnoga druga pitanja, možete pronaći u tekstu koji sledi.

Šta je portfolio?

Za portfolio se može reći da predstavlja kolekciju radova nastalih sistematskim praćenjem, koje najčešće sakuplja onaj čiji je portfolio. Takođe, portfolio pokazuje napore, napredak i postignuća tokom određenog perioda. Kao evidencija o aktivnostima tokom učenja, portfolio povezuje proces učenja i ocenjivanja i omogućava evaluaciju i samoevaluaciju u funkciji upravljanja samim učenjem.

Pod portfoliom, u kontekstu obrazovanja, podrazumevamo kolekciju materijala nastalu u pripremi, tokom i nakon realizacije nastavnog procesa. Ovakva zbirka može predstavljati ilustraciju tog procesa (može da pokaže napore, napredak, prepreke u učenju…) i njegovih rezultata tokom nekog perioda, ali i više od toga. Ona može biti povod za analizu, razmatranje i preispitivanje materijala prikupljenih tokom obrazovnog procesa, te može obezbediti sagledavanje procesa i učenje iz iskustva.

Ukoliko neko vodi portfolio o sopstvenim iskustvima izazvanim nastavom, smisao takvog portfolija je u podsticanju praćenja sopstvenog procesa učenja, mogućnosti sagledavanja celine procesa i sopstvenog odnosa prema njemu, odnosno u artikulaciji iskustva učenja i daljeg rukovođenja ovim procesom (Radulović, L. i M. Stančić, 2012: Portfolio kao sredstvo evaluacije iskustva učenja u nastavi)

Dakle, na osnovu prethodno navedenog možemo reći da je portfolio u kontekstu obrazovanja:

 • Kolekcija materijala nastala u pripremi, tokom i nakon realizacije obrazovnog procesa;
 • Ilustracija obrazovnog procesa i rezultata obrazovanja.

Dok sam portfolio služi:

 • Praćenju napredovanja ;
 • Vrednovanju (uključujući i samovrednovanje).

Ko vodi portfolio?

U obrazovnom kontekstu, portfolio mogu voditi i nastavnici i učenici.

portfolio-3➜ Portfolio nastavnika je dosije koji vodi nastavnik o svom radu, da bi uočavao karakteristike sopstvenog rada (odnos namera i ostvarenog, svoje napredovanje, rezultate i teškoće, osećanja i dileme u vezi sa pojedinim situacijama, načine rešavanja problema, beležio ideje za dalji rad, reakcije učenika, podatke o procesu napredovanja učenika, zapažanja o programu i njegovom značenju u konkretnom kontekstu…). (Prema: Radulović L, et al, Školska praksa u obrazovanju budućih nastavnika)

➜ Portfolio učenika je sistematski i pažljivo nastala zbirka učeničkih radova, koja može da koristi učeniku, kao i nastavniku, roditeljima i drugima, da prate učenikov rad i napredovanje (čime se bavio i šta je učio, kako je radio, njegov odnos prema problematici, probleme u učenju…). (Prema: Radulović L, et al, Školska praksa u obrazovanju budućih nastavnika)

Šta mogu biti elementi portfolija nastavnika?

Prema „Vodiču kroz školsku praksu nastavnika” (Radulović L, et al, Školska praksa u obrazovanju budućih nastavnika), navode se sledeći elementi i portfolija nastavnika:

► Učenički radovi (i njihova analiza u odnosu na ciljeve časa/predmeta/vaspitanja i obrazovanja u celini);
► Fotografije, zapisi iz školske prakse;
► Zapažanja i analize o pojedinim učenicima ili grupama učenika (o njihovom napretku, teškoćama, interesovanjima, načinima učenja, specifičnostima…);
► Planovi aktivnosti, pripreme za čas;
► Dnevnički zapisi i/ili povremene beleške i komentari vezano za časove, tematske celine, sopstvene ciljeve u radu, osećanja i stavove u određenim situacijama i sl.;
► Opisi izazovnih situacija;
► Evaluacione ankete, rezultati evaluacije pojedinih časova, tematskih celina, nastave u celini;
► Reakcije učenika, roditelja, kolega i ostalih aktera, koje su u funkciji evaluacije;
► Preporuke i saveti kolega i stručnih saradnika;
► Ideje za naredne časove, narednu školsku godinu, menjanje programa;
► Ideje i predviđanja o načinima vrednovanja obrazovnog rada u celini i rada učenika;
► Prikazi radova, bibliografije;
► Sopstveni profesionalni članci i eseji;
► Novinski članci koji se bave određenim problemima koji interesuju nastavnika;
► Diplome, sertifikati i sl.;
► Podaci o pripadnosti pojedinim profesionalnim udruženjima, učešću u akcijama;
► 

Kada govorimo o kreiranju portfolija, važno je napomenuti da onaj ko vodi portfolio odlučuje o tome šta će biti njegovi elementi i kako će portfolio izgledati, jer je važno da svaki deo portfolija ima značenje za njega lično.
Međutim, pojedini elementi i forma portfolija mogu biti i zadati, naročito ukoliko se on koristi kao izvor podataka u nekom vidu spoljašnje evaluacije. (Prema: Radulović L, et al, Školska praksa u obrazovanju budućih nastavnika)

Takođe, važno je naglasiti da sve odluke vezane za portfolio počinju definisanjem tipa priče koju portfolio treba da prenese, a najčešće je to za jednu od sledeće 3 svrhe:

 • da pokaže razvoj,
 • da pokaže trenutne sposobnosti,
 • da proceni postignuće. 
► Na primer, ako želite da naglasite i ukažete na napredak učenika, onda portfolio može obuhvatiti uzorke ranijeg ili kasnijeg rada.
► S druge strane, ako želite da portfolio obuhvati proces učenja i razvoja, onda se mogu odabrati radovi koji ilustruju razvoj jedne ili više veština.
► Ako pak želite da portfolio bude prikaz finalnih proizvoda ili najboljih radova učenika, u tom slučaju portfolio bi trebalo da obuhvati uzorke koji u najvećoj meri oslikavaju učenikove sposobnosti da upotrebe relevantna znanja i veštine.

Zašto je portfolio važan?

Funkcije portfolija:
✦ Pomaže učenicima i nastavnicima da postave individualne ciljeve i individualizuju nastavu, učenje i ocenjivanje;
✦ Pomaže učenicima da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u procesu učenja (uključujući praćenje i ocenjivanje);
✦ Omogućava učenicima da upravljaju svojim učenjem i stvaraju sliku o tome da to mogu;
✦ Omogućava razvoj slike o sebi i samopoštovanje;
✦ Predstavlja sredstvo za samoocenjivanje;
✦ Omogućava učenje iz autentičnih životnih situacija;
✦ Omogućava praćenje – ispitivanje napredovanja u pogledu pojedinih ciljeva tokom određenog perioda;
✦ Stvara sliku procesa;
✦ Omogućava razvoj kurikuluma.

Refleksija i portfolio – Refleksija na sadržaj portfolija

portfolio-4Mnogi nastavnici koji rade sa portfolijima smatraju da je refleksija jedan od njavažnijih elemenata dobrog portfolija. Prikupljanje i selekcija radova, sama po sebi, može da produkuje značajne slike i priče o učeniku i osobama koje kreiraju portfolio.

Međutim, sami učenici propuštaju značajne benefite procesa portfolija, ukoliko proces refleksije izostane, tj. ukoliko se ne osvrnu na pitanja vezana za kvalitet i razvoj njihovog rada.

The portfolio is something that is done by the student, not to the student.

Dakle, potrebno je da kreatori portfolija budu direktno uključeni u svaku fazu njegovog razvoja, kako bi učili iz toga, a faza refleksije je najznačajnija u procesu učenja.

U fazi refleksije, kreatori portfolija se najčešće pitaju da:

✹ Komentarišu zašto su izabrali određene uzorke radova;
✹ Komentarišu šta im se dopada, a šta im se ne dopada u svojim radovima;
✹ Identifikuju procese koji su uključeni u razvoj specifičnih proizvoda ili performanse;
✹ Identifikuju prednosti i nedostatke priloženih radova;
✹ Postave ciljeve u skladu sa prednostima i nedostacima;
✹ Identifikuju strategije za njihovo ostvarenje;
✹ …

U nastavku će biti predstavljeni neki od setova pitanja koja su značajna za podsticanje refleksije, kao i za unapređenje učenja i razvoja pojedinca koji kreira portfolio.

Pitanja za razvoj
► Koje su prednosti radova iz portfolija? Koje su njihove slabosti?
►  Na kojim radovima ili delovima radova biste radili više da ste imali vremena?
► Gde vidite poboljšanja u odnosu na prethodnu godinu?
► Kada u vidu imate prethodne radove, na koji način ovaj novi rad može da se poredi sa njima? Po čemu je bolji/gori? Gde prepoznajete napredak?
► U kom delu ovog zadatka ste se zakočili/zaglavili? Na koji način ste prevazišli teškoće i blokade?
► Šta ste naučili iz izrade portfolija?

Postavljanje ciljeva
► Šta je ono što možete da unapredite pomoću portfolija?
► Koji je to realistični cilj koji biste mogli da ostvarite do kraja kvartala (semerstra, godine)?
► Opišite jedan od načina na koji možete da unapredite svoj rad.
► Jedna od stvari na kojoj još morate da radite je…
Pitanja za evaluaciju
► Da Vi treba da ocenite svoj rad, koju ocenu biste dali sebi i zašto?
► Šta Vam se dopada/ne dopada u ovom portfoliju?
Pitanja koja se odnose na istraživanje uloženog truda
► Koliko ste vremena potrošli na rad na ovom portfoliju?
► Rezultat rada bi bio bolji da sam više vremena potrošio na…
► Zadovoljan sam što ulažem značajan napor u…
Generalna pitanja o portfoliju
► Šta portfolio kao celina otkriva o Vama?
► Prednost ovog portfolija koja Vam se posebno dopada odnosi se na…
► U ovom portfoliju vidite dokaz…

Dakle, može se reći da kreiranje portfolija zahteva refleksiju i samorefleksiju. Nastavnici, na primer, moraju kontinuirano da vrše refleksiju i stiču uvid u to šta funkcioniše, a šta ne funkcioniše u procesu nastave; kako možemo unaprediti proces; kako možemo pomoći učenicima da naprave veze između onoga šta uče…

Refleksija predstavlja veštinu koja unapređuje proces razvoja veština. Kao veština, refleksija nije nešto što se može savladati u jednom ili dva pokušaja. Razvoj dobrih refleksivnih veština i sposobnosti zahteva dosta prakse, povratne informacije i refleksije.
Kao što je verovatno većina Vas i doživela, prvi put kada učenike pitate refleksivna pitanja kao npr.: „Ovo sam izabrao zato što…”, oni mogu odgovoriti „zato što mi se sviđa”. I, da, to je početak. Ali, mi bismo da elaboriramo odgovore. Činjenica da se odgovori ne elaboriraju iz prve, nije samo rezultat otpora ili opiranja; učenici moraju da nauče kako da odgovore na ovakve upite. Moraju da nauče kako da na efikasan način identifikuju svoje snage i slabosti, da postave realistične ciljeve za njih i njihov rad i da razviju straterije koje će pomoći pri ostvarenju tih ciljeva.

Portfolio je živ dokument!

Portfolio je „živ” dokument koji evoluira tokom vremena na isti način kao što se i vi menjate i napredujete u svojoj profesiji/učenju. Portfolio predstavlja vašu ličnu refleksiju koju možete koristiti u traženju posla, tokom intervjua za posao, ali i za uvid u svoj profesionalni napredak i samoevaluaciju.
Nastavnici portfolio mogu kreirati na osnovu obrazaca za izradu portfolija koji obuhvataju sve važne segmente koje portfolio treba da sadrži. Pored toga, na raspolaganju su Vam i različiti online alati pomoću kojih možete kreirati elektonski portfolio u online okruženju.

Za izradu online portfolija možete koristiti neke od ovih web alata:
http://www.wix.com
http://about.me
http://www.scoop.it
https://mahara.org
http://www.weebly.com
https://www.tumblr.com
http://wordpress.com
http://www.blogger.com
http://www.wikispaces.com/
http://www.livebinders.com/
http://evernote.com/
http://www.snackwebsites.com/

(Preuzeto sa: https://nasaucionica.wordpress.com/nastavnici/profesionalni-portfolio/)

Korišćena literatura:

 • http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/portfolios.htm
 • Profesionalni portfolio
 • Radulović L, et al, Školska praksa u obrazovanju budućih nastavnika
 • Radulović, L. i M. Stančić, 2012: Portfolio kao sredstvo evaluacije iskustva učenja u nastavi
EnglishSerbian