Petominutni filmski festival: Video-sadržaji koji promovišu inovativni obrazovni pristup

Edutopia – online zajednica, koja ima za cilj popularisanje inovativnog obrazovnog pristupa, kreirala je listu video-sadržaja koji promovišu kreativno i inovativno obrazovanje, a koji su obeležili 2015. godinu. Ovim tekstom prikazaćemo neke od najpopularnijih priča i video-zapisa, za koje se nadamo da će vas inspirisati i dati vam ideje za unapređenje svog rada.

1. Fleksibilne učionice: Okruženje za učenje koje odgovara potrebama učenika

Prvi video ove male plej liste prikazuje konkretni primer modifikacije tradicionalnog prostora za učenje i efekte koje novi pristup organizacije okruženja za učenje donosi sa sobom. Video predstavlja primer Albemarle County Public škole i sumira impresije nastavnika i učenika o novom pristupu u učionicama.

petominutni_filmski_festivalNastavnici u Albemarle County Public školi, vođeni željom da unaprede praksu učenja i podučavanja, odlučili su da promene prostore za učenje i učine ih fleksibilnijim i prilagođenijim potrebama učenika.

Kada uđu u učionice, nastavnici ove škole zatiču učenike na najrazličitijim mestima: neki leže na podu, drugi su za niskim stolovima, dok su treći na kauču, šetaju ili stoje u prostoru – rade zajedno ili individualno.

Nastavnici ove škole, osim što podržavaju i odobravaju izbor mesta za učenje koje učenicima najviše odgovara, oni postavljanjem pitanja o izboru prostora za učenje ostvaruju uvide o tome zašto učenici biraju određeno mesto, tj. zašto su baš tu, zašto im to odgovara – a sve kako bi kod njih razvijali svest o tome šta je dovelo do njihovog izbora i zbog čega im takav način rada odgovara.

Beki Fišer, direktorka departmenta za digitalne tehnologije Albemarle County Public škole, smatra da je veoma važno da nastavnici pokažu interesovanje za učenikova razmišljanja i da razumeju mišljenja koja pokreću njihove izbore. Težimo da kod dece razvijamo spobnost razmišljanja o izborima i odlukama koje dosnose. Želimo da deca imaju strategiju o tome kojim putem i kako žele da idu. 

Prema shvatanju nastavnika Albemarle škole, da bi prostor za učenje dobro funkcionisao, potrebno je da zadovoljava najmanje 3 elementa:
■ bar 3 načina sedenja,
■ fleksibilne police,
■ umesto individualnih radnih prostora, velike okrugle ili pravougaone stolove, kako bi se kreirali prostori koji u većoj meri podstiču kolaboraciju.

Pogledajte video o ovoj priči:

2. Učenici – voditelji roditeljskih sastanaka

U Wildwood Elementary školi na sastanku roditelja i nastavnika, nastavnici vrlo malo pričaju. Umesto njih, učenici su ti koji preuzimaju vođstvo i informišu roditelje o svom uspehu, svojim snagama i slabostima, ciljevima za razvoj, ali i načinu na koji uče i kom tipu učenika pripadaju.

Kako je ovaj vid komunikacije nastao?
Na pitanje o načinu imaplementacije ovog modela komunikacije, svi nastavnici pomenute škole ponavljaju istu stvar: Korak po korak. Početi od sitnih promena koje uvode učenika u proces, a koje dalje vode njihovoj dominantnjoj ulozi u vođenju roditeljskih sastanaka. Kada je škola, pre nekoliko godina, odlučila da pokrene ovu vrstu sastanaka, od par nastavnika se tražilo da pronađu različite načine postepenog uključivanja učenika u roditeljske sastanke. Ovde je važno napomenuti da su nastavnici među sobom dugo razmatrali različite mogućnosti i tako došli do forme koja je najpogodnija za sve učesnike procesa – nastavnike, učenike i roditelje.

Kada su implementirali ovu formu sastanaka, nastavnici su primetili veliku promenu u nivou angažovanja kako učenika, tako i roditelja. Učenici tokom procesa pripreme za ove sastanke imaju priliku da steknu novi uvid u svoje prednosti, interesovanja i talente, ali isto tako i na neke nedostatke i oblasti sa kojima imaju teškoće. Pored toga, pripremom za vođenje sastanka, učenici se na nov način povezuju sa kurikulumom, sa nastavnicima i roditeljima, ali imaju i priliku da iz jedne nove uloge sagledaju sebe kao učenika. S druge strane, roditelji imaju priliku da svoje dete vide u novom svetlu i dobiju novu perspektivu njihovog školovanja. Nastavnici su, takođe, zadovoljni novim modelom, jer se fokus sastanka u većoj meri usmerio na proces učenja i napredovanja učenika, a ne na pregled ocena i objašnjavanje zašto je znanje ocenjeno određenom ocenom.

Više o ovoj priči možete pogledati na sledećem videu:

3. Jutarnji sastanci: Kreiranje sigurnog prostora za učenje

Jutarnji sastanci u Symonds Elementary školi su svakodnevna praksa koja potiče od responsivnog modela podučavanja, a koji se bazira na ideji da je socio-emocionalni razvoj učenika u istoj meri važan kao njihov akademski napredak. Nastavnici ove škole usvojili su i adaptirali model jutarnjih sastanaka, kako bi kreirali sigurne prostore za učenje, u kojima se učenici osećaju opušteno i podržano, i u kojima su spremni i motivisani za učenje.
Jutarnji sastanci su zamišljeni kao kratki susreti razreda – nastavnika i učenika, tokom kojih zajedno sede u krugu i zagrevaju se za novi radni dan. Akcenat je na deljenju potreba, aktuelnosti i osećanja, ali i očekivanja od predstojećeg dana u školi. Nastavnik ima ulogu voditelja procesa, gde se njegovi zadaci odnose na aktivno slušanje, osnaživanje i stvaranje sigurnog prostora.

Četiri ključne komponente jutarnjih sastanaka

Razvijeni kao deo modela responsivne učionice (Responsive Classroom model), jutarnji sastanci imaju 4 ključne komponente:

Pozdravljanje: Učenici i nastavnici pozdravljaju jedni druge.

Deljenje: Učenici dele nešto o sebi ili svom životu (neku aktuelnost ili iskustvo od prethodnog dana), dok ostali slušaju, a zatim, postavljaju pitanja ili dele neka svoja slična iskustva, čime se povezuju.

Aktivnost: Nastavnik zadaje neku kratku aktivnost nalik tim bildingu, koja podstiče timski rad i naglašava socijalne i akademske veštine.

Jutarnja poruka: Nastavnik učenicima deli kratke poruke, koje oni čitaju naglas, a koje se odnose na socijalni i akademski aspekt učionice, ali i služe da ih upoznaju sa aktivnostima koje su planirane za predstojeći dan.

Prema konceptu responsivne učionice, cilj ove četiri komponente, i čitavog jutarnjeg sastanka kao celine je uspostavljanje atmosfere poverenja, podsticanje empatije i saradnje, kao i podržavanje i ujedinjavanje socijalnog, emocionalnog i akademskog učenja. Pomenuta struktura jutarnjih sastanaka, pored navdenih prednosti, doprinosti i zadovoljavanju potreba za pripadanjem, za uvažavanjem i igrom – koje su od velikog značaja za uspostavljanje poverenja u nastavnom procesu i sigurnog prostora za učenje.

Primer implementacije jutarnjih sastanaka i njihovih efekata možete pogledati u narednom video-materijalu:

4. Učenje zasnovano na postavljanju pitanja

U poslednjem videu ove plej liste predstavljena je praksa učenja zasnovanog na istraživanju i postavljanju pitanja na konkretnom primeru Wildwood škole.

Učenje koje je zasnovano na postavljanju pitanja, umesto na prenošenju činjenica, akcenat stavlja na radoznalost, istraživanje i stalno preispitivanje. Ovakav način angažovanja učenika proces učenja čini relevantnijim, a učenike ohrabruje da razvijaju svoju aktivnost, inicijativu i veštine kritičkog mišljenja. Implementacijom učenja, koja akcenat stavlja na postavljanje pitanja i traganje za odgovorima, Wildwood škola podstiče interesovanje, strast i motivaciju za učenjem. Zahvaljujući ovom pristupu učenju, sadržaji koji se uče postaju angažujući i podstiču učenike da budu aktivni, umesto pasivni mislioci.

Ono što je važno pomenuti kod ovog pristupa učenju, jeste da je naglasak na samom procesu učenjana – na postavljanju pitanja i traganju za odgovorim, pre nego na davanju tačnih odgovora. Nastavnici Wildwood škole od najmlađih razreda učenike uče da se pitaju i koriste različite vrste pitanja; pomažu im da nauče da tragaju za odgovorima i uče ih koracima koji vode do pronalaženja rešenja. Princip kojim se nastavnici vode odnosi se na to da – kada učenici nauče da samostalno pronađu odgovor/rešenje problema, biće u stanju da to urade i van učionice.

Pogledajte kako učenje zasnovano na postavljanju pitanja izgleda u praksi:

Izvor: Edutopia’s Most Popular Videos of 2015, decembar 2015.

EnglishSerbian