Zablude o učenju na daljinu

zablude_o_ucenju_na_daljinuSvaki napredak i novina u početku nailaze na manji ili veći otpor i sumnju, da bi vremenom postali opšte prihvaćeni i na kraju bili zamenjeni nečim novim, ili doživeli značajnu transformaciju. Tako i proces učenja na daljinu postaje sve dominantniji i prihvaćeniji, ali se na tom putu prirodno susreće i sa određenim predrasudama koje treba demistifikovati. Zato treba objasniti neke od najčešćih zabluda koje se javljaju vezano za proces učenja na daljinu:

Studenti nemaju mogućnost grupne interakcije

Pre se često zameralo procesu učenja na daljinu da ne omogućava socijalni kontakt i timski rad. Međutim, koncept društvenih mreža je doneo bitne promene. Sa ekspanzijom društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter, mnoge akademske DL platforme su uključile ovu vrstu softvera u način rada, dajući polaznicima priliku da komuniciraju međusobno i omogućavajući im kolaborativno učenje. Tako je od nedavno, u skladu sa svetskim trendovima u obrazovanju, na ITAcademy i BusinessAcademy uveden kao novina i eduWall koji omogućava prethodno navedene funkcionalnosti, pa samim tim čak i nadilazi mogućnosti koje po tom pitanju nudi tradicionalna nastava, jer se sada polaznici mogu lako povezati sa svojim kolegama širom sveta i zajedno učiti i razmenjivati iskustva koja su od neprocenjivog značaja.

Učenje na daljinu je bezlično

U skladu sa prethodno iznetim i ovaj mit je srušen. Komunikacija je veoma aktivna u procesu učenja na daljinu, a posebna pogodnost je i da se stidljive osobe mnogo lakše odlučuju na participaciju, nego u tradicionalnoj nastavi. Takođe, ovaj vid učenja daje jednake mogućnosti i hendikepiranim osobama da se aktivno uključe u zajedničke aktivnosti.

Učenje na daljinu sprečava polaznike da uče kako da komuniciraju

Prethodno iznete činjenice ruše i ovaj mit. Pisana forma izražavanja naročito podstiče polaznike programa učenja na daljinu da budu koncizni u izražavanju svojih ideja, a ujedno ih uči i pravilima pismene komunikacije na internetu, koja će im prva zatrebati u traženju posla ili početku rada.

Ugroženost nastavničke profesije

Računari nisu zamenili ljude. Tehnologije samo omogućavaju nastavničku da lakše dođe do svojih učenika, ponudi im znanje u formi koja njima odgovara i u ovaj proces uključi još veći broj učenika, koji se možda ne bi inače uključili u proces obrazovanja, zbog mnogobrojnih barijera koje tradicionalna nastava postavlja: prostor, vreme, neprilagođenost ličnim potrebama i stilu učenja.

Učenici postižu slabije rezultate bez nadzora nastavnika

Učenje na daljinu nudi mnoge statističke alate za praćenje uspeha, takođe omogućava i različite načine motivacije i nagrađivanja u procesu učenja. Tačno je da je u procesu učenja na daljinu potrebno da se učenik samoorganizuje i preuzme odgovornost za svoj napredak, ali upravo je jedan od osnovnih problema tradicionalne nastave to što se ove veštine ne razvijaju dovoljno kod učenika, a one se pokazuju kao ključne na samom početku ulaska u svet rada. Takođe je mit, da je učenik prepušten sam sebi u ovom procesu. Tehnologije omogućavaju učenicima da veoma kvalitetno kreiraju svoje rasporede i prate ostvarenje obaveza, a odgovorne obrazovne institucije polaznicima nude podršku kroz savetovanje i različite sadržaje koji ih uče kako efikasno da organizuju proces učenja i napredovanja, dok je nastavnik tu za sva pitanja u vezi sa učenjem sadržaja i ima jasan uvid u napredak učenika.

Nastavni plan i program je manje obiman

Sadržaj i kurikulum mogu ostati isti kao i u tradicionalnoj nastavi, nije suštinska razlika u tome šta se uči, već je razlika na koji se način to što se uči dostavlja učenicima, a upravo je tu glavna prednost učenja na daljinu, jer omogućava brojne načine i forme prezentacije sadržaja.

Ne postoji način da se izmeri naučeno

Ovaj problem je univerzalan i u tradicionalnom, i u učenju na daljinu i nije uopšte vezan toliko za pitanje ove razlike, već pre svega za pitanje potrebe za usmerenost ka dostizanju konkretnih ishoda učenja. Dakle, rezultati će biti merljivi onoliko koliko budemo uložili truda da precizno organizujemo sadržaje i procenu znanja koja se razvijaju njihovim usvajanjem, nezavisno da li je reč o tradicionalnom ili učenju na daljinu.

Učenje na daljinu je pasivno

Upravo suprotno, osnovna zamerka tradicionalnoj nastavi je dugo bila ta što učenika stavlja u pasivan položaj. U procesu učenja na daljinu aktivnost i odgovornost su prebačeni na učenika. On nije pasivni posmatrač, on nema potrebu da samo beleži ili puko memoriše činjenice. Svi materijali su mu dostupni na platformi za učenje tako da on može da se usredsredi na ono što je zaista važno, na razumevanje sadržaja i komunikaciju sa nastavnikom i kolegama u momentu kada je spreman da se uključi.

Diplome stečene u procesu učenja na daljinu se manje vrednuju

Ovo je možda bilo tačno pre deset godina, ali sada je sve više i poslodavcima jasno da upravo kroz proces učenja na daljinu oni dobijaju onakve zaposlene kakvi su im potrebni, sa razvijenim kompjuterskim veštinama, motivisani i sposobni da se samoorganizuju, i što je najvažnije spremni da se uključe u dalji proces usavršavanja koji je u poslovnim okolnostima najbolje da se odvija upravo putem učenja na daljinu, jer ovaj način omogućava zaposlenom da uči kada i gde mu je to potrebno.

Učenici propuštaju vannastavne aktivnosti

Vreme koje bi inače učenici i studenti proveli u prevozu, koje uopšte nije zanemarljivo ni na dnevnom, a da ne govorimo na godišnjem planu, oni sada napokon mogu iskoristiti da se bave određenim sportom, uključe u projekte svoje društvene zajednice i povežu ih sa svojim procesom učenja.

Teže je naći posao bez veza koje su ostvarene u toku tradicionalnog studiranja

Bez sumnje veze su važne za posao i uspeh. Međutim, u tom pogledu učenje na daljinu ne zaostaje uopšte u odnosu na prilike koje tradicionalno obrazovanje nudi. Prvo učenje na daljinu ne zahteva da lice ikada napusti tržište rada, ono omogućava da se obrazovanje, posao, trening i umrežavanje odvijaju istovremeno. Pored ove pogodnosti, mnogi online kursevi i programi će Vas povezati sa ljudima koje nikada ne biste inače sreli u tradicionalnoj učionici. Učenje na daljinu naročito odgovara ljudima koji već imaju posao, a to znači da oni obično imaju i veze.

Instruktori ne pristupaju ozbiljno učenju na daljinu

Netačno, oni su čak mnogo aktivniji oko pripreme materijala i vođenja svojih polaznika u virtuelnoj učionici, nego nastavnici u tradicionalnoj učionici. Ovaj način nastave ih približava velikom broju polaznika i oni žele da ostave dobar utisak i izgrade prepoznatljivo ime. Upravo će ova činjenica dovesti do toga da se konkurencija poveća, usled čega će nastavnici morati da se potrude da njihovi učenici zaista budu zadovoljni procesom učenja i rezultatima, što će dovesti do još većeg povećanja kvaliteta.

Učenje na daljinu je za ljude koji su previše lenji da pohađaju tradicionalnu nastavu

Suprotno, ono je za veoma aktivne ljude koji ne mogu sebi da priušte taj luksuz da ih problemi kao što je nedostatak vremena, prostorne mogućnosti ili pak novčani problemi onemoguće da ostvare svoje ciljeve. Studiranje u drugom gradu može biti višestruko problematično, kako zbog daljine i vremena, tako i zbog troškova, ali učenje na daljinu omogućava prevazilaženje ovih problema.

Polaznici u programima učenja na daljinu su obično napustili školu ili nisu mogli da upišu fakultet

Mnogi prestižni univerziteti sada nude i svoje online programe, što jasno ukazuje da je ovo još jedan mit. Istraživanje koje je sprovedeno prošle godine na uzorku polaznika ITAcademy i BusinessAcademy je pokazalo i to da se povećava procenat polaznika koji upisuje programe, a prethodno su diplomirali, završili master ili doktorske studije, što jasno ukazuje da je učenje na daljinu prepoznato i kao kvalitetan način kontinuiranog usavršavanja.

Učenja na daljinu pogoduje samo jednom stilu učenja

Pogrešno, ono upravo omogućava da polaznik bira aktivnosti u zavisnosti od dominantnog stila učenja, kao i da dinamiku rada prilagodi prethodno stečenim znanjima i sposobnostima. Tehnologije svakim danom pružaju sve više mogućnosti da se sadržaji za učenje dostave u najrazličitijim formatima od video materijala, online testova, do zanimljivih kompjuterskih simulacija.

Učenje na daljinu znači više vremena za ekranom, što nije dobro za oči

Računari su naša sadašnjost i budućnost, tako da je njihova sve veća upotreba neizbežna, a samim tim kompanije ulažu sve više truda da ih prilagode našim potrebama, nesumnjivo je da će se ovaj trend nastaviti.

Tehnologije su nepouzdane

Najvažniji poslovi, podaci, procedure i protokoli se obavljaju upotrebom modernih tehnologija, tako da je vreme za mit o strahu od nepouzdanosti tehnologija da umre. U procesu učenja na daljinu se uglavnom zahtevaju kao minimalni uslovi participacije posedovanje računara i internet konekcije, koji su u suštini danas sasvim pouzdani.

Nema načina da se proceni kvalitet programa učenja na daljinu

Ovaj argument važi koliko za učenje na daljinu, toliko i za tradicionalno. Pitanje kvaliteta je kompleksno, a pozitivna strana je ta što je u razvoju učenja na daljinu odmah skrenuta pažnja na ovo pitanje, tako da danas postoji veliki broj internacionalnih asocijacija i nacionalnih agencija koje svojim radom doprinose postavljanju standarda, isticanju principa i strategija kojima se treba voditi u ostvarenju kvaliteta procesa učenja na daljinu.

Učenje na daljinu je dosadno

Daleko od istine. Učenje na daljinu se razvija u skladu sa potrebama samih učenika i studenata, ono je doživelo svoju ekspanziju u trenutku kada se počelo više skretati pažnje na to da je ispitivanje obrazovnih potreba polaznika ključ uspeha. Brz razvoj tehnologija omogućava stalno uvođenje inovacija, koje se biraju shodno preferencijama učenika. Jedna od najlepših stvari vezanih za učenje na daljinu i korišćenje tehnologija u obrazovnom procesu jeste upravo ta, što se napokon proces učenja može približiti željama učenika, načinu na koji oni vole da provode slobodno vreme, njihovim navikama i veštinama koje koriste u svakodnevnom životu. Doživotno učenje nepobitno postaje univerzalni zahtev, a ukoliko proces učenja treba da traje ceo život, onda on mora biti prilagođen potrebama onih koji uče. Upravo učenje na daljinu predstavlja ključ za ostvarenje ideje doživotnog učenja, jer ono omogućava da učimo kad, gde, koliko i kako nam odgovara.

EnglishSerbian