Prenosive veštine – veštine koje možete poneti sa sobom i primeniti gde god da ste

Savremeno zapošljavanje nije ostalo imuno na dinamične promene koje zahvataju sve društvene segmente. U kontekstu stalne pokretljivosti, transferzalne ili prenosive veštine mogu biti jedan od ključnih instrumenata za prohodnost pojedinca na tržištu, značajan faktor uvećanja lične profesionalne konkurentnosti, kao i olakšavajuća okolnost prilikom preuzimanja neke nove poslovne uloge.

Verovatno Vam se nekada učinilo da je Vaša profesionalna uloga usko ograničena, specijalizovana za određenu namenu. Međutim, često ni sami nismo svesni da posedujemo nemalo vrednih veština koje su prenosive sa jednog radnog mesta na drugo, a time i vrlo važne za ostvarenje uspešne karijere. Prenosive veštine jesu one veštine koje poslodavac u potencijalnom zaposlenom želi da pronađe. Zato je spoznaja i razvoj prenosivih veština veoma važan proces, upravo iz razloga što ove veštine mogu biti Vaš presudan adut u unapređenju kompetitivnosti, prohodnosti na tržištu ili, pak, prilikom prelaska u novu profesionalnu ulogu.

Šta su prenosive veštine?

Najjednostavnije rečeno, prenosive veštine su višenamenske veštine koje se mogu primeniti i iskoristiti u velikom broju različitih situacija i uloga, kako svakodnevnih životnih, tako i profesionalnih. To su veštine koje se stiču tokom čitavog života – od ranog detinjstva, preko formalnog i neformalnog obrazovanja, kroz čitanje, hobije, sport, društvene aktivnosti, profesionalne aktivnosti i život uopšte. Postoji puno definicija prenosivih veština, ali ono što je zajedničko za sva određenja i što suštinski i čini prenosive veštine, je činjenica da se govori o umećima koja su stečena tokom različitih životnih iskustava, a ne isključivo tokom akademskog, formalnog obrazovanja.

Teško je odrediti ukupan broj prenosivih veština, ali se zato one mogu grupisati u pet kategorija:

Meke veštine: Takođe poznate kao interpersonalne veštine. One podrazumevaju skup veština koje Vam omogućavaju da se pozitivno odnosite prema drugima, komunicirate sa njima, utičete na njih i inspirišete ih. Nekoliko primera: veštine delegiranja, veštine koučinga, veštine slušanja, veštine prezentovanja, veštine kooperacije.

Analitičke veštine: Ovde spadaju intelektualne veštine koje Vam omogućavaju da identifikujete i analizirate probleme i pronalazite kreativna, inovativna i izvodljiva rešenja. Nekoliko primera: istraživačke veštine, veštine prikupljanja podataka, veštine analiziranja podataka, kreativnost, analiza rizika.

Tehničke veštine: Ovde spadaju praktične, direktne veštine poput odličnog poznavanja rada na računaru, umeća rada sa određenim mašinama, programima, hardverom, umeće izgradnje ili popravke itd. Nekoliko primera: C++ programiranje, HTML kodiranje, poznavanje SQL-a, odlično poznavanje rada sa Flashom, Photoshopom, Illustratorom.

Organizacione veštine: Ovo su veštine koje Vam omogućavaju da sortirate podatke, planirate, rasporedite projekte ili resurse, koordinarate više resursa ili zadataka. Nekoliko primera: određivanje prioriteta, upravljanje vremenom, upravljanje zadacima, upravljanje resursima, koordinacija.

Lične veštine: One uključuju skup veština koje se tiču karaktera na radnom mestu. Nekoliko primera: integritet, pouzdanost, tačnost, marljivost, umeće donošenja odluka

Zašto su prenosive veštine važne?

Danas, u doba velikih promena i pokretljivosti tržišta rada, prenosive veštine su od ključne važnosti za postizanje uspeha u sveprisutnom kompetitivnom okruženju, jer su one univerzalne i mogu se koristiti u različitim poslovima i poslovnim situacijama.

Ove veštine predstavljaju sredstva koja Vam mogu pomoći da lako prelazite iz jednog profesionalnog konteksta u drugi, da spremnije istražujete sve dimenzije svoje karijere, kao i da steknete dodatne veštine i stručnost. Dok visokospecijalizovane veštine mogu biti ključne za izgradnju Vaše konkurentske prednosti i osiguravanje uspeha u jednoj određenoj ulozi u organizaciji, prenosive veštine osiguravaju Vašu profesionalnu otpornost, prohodnost i dugovečnost Vaše karijere.

S druge strane, sposobnost identifikovanja i demonstriranja prenosivih veština koje posedujete može povećati Vaše šanse da dobijete željeni posao, jer poslodavci često traže osobe koje umeju da identifikuju i prikažu prenosive veštine koje poseduju.

Kako identifikovati prenosive veštine?

Identifikovanje sopstvenih snaga, talenata i prenosivih veština jedan je od ključnih koraka u razvoju karijere. Bilo da tražite posao ili želite da menjate postojeći, veoma je važno da budete svesni svojih prenosivih osobina. Ipak, često se događa da nismo dovoljno upoznati sa prenosivim veštinama koje posedujemo, jer nam nekada sam pojam ovih veština nije jasan, dok, s druge stane, često nemamo naviku da razmišljamo o svojim kvalitetima.
Međutim, kada govorimo o identifikovanju prenosivih veština, dobra vest je to što Vi već posedujete ove veštine – razvili ste ih tokom života: u školi, fakultetu, kod kuće, kroz Vaš socijalni život, kao i kroz svakodnevno iskustvo na radnom mestu. Potrebno je samo da ih istražite i osvestite ih.

Jedan od načina identifikovanja ovih veština su testovi. Postoje mnogi testovi za samoprocenu koji Vam omogućavaju da analizirate svoje lične snage i slabosti. Jedan od njih, pomoću kog možete steći uvid u prenosive veštine komunikacije, planiranja i istraživanja, međuljudskih odnosa, organizacije, liderstva i menadžmenta, pronaći ćete ovde.

Takođe, do svojih prenosivih veština možete doći ukoliko se setite nekih sopstvenih postignuća, na koja ste ponosni, a koja ne moraju biti vezana isključivo za Vaše poslovno okruženje. Setite se šta ste postigli u tim, različitim situacijama, sa kakvim otporima i preprekama ste se suočavali i koje veštine ste razvili ili koristili u tim prilikama?

Kako biste što lakše identifikovali prenosive veštine koje posedujete, možete da prođete kroz priloženu listu prenosivih veština i označite one za koje ste sigurni da se odnose na Vas. Kada ih odredite, možete ih iskoristiti tokom traženja posla; za pisanje CV-ja, motivacionog pisma ili tokom pripreme za poslovni intervju.

  • Interpersonalne veštine; u stanju sam da ostvarim uspešnu interakciju sa širokim dijapazonom ljudi; znam kako da tumačim i koristim govor tela
  • Veštine usmene komunikacije; jasno i koncizno predstavljam ideje i informacije, sa stilom i sadržajem koji su pogodni za slušaoce (bilo da je u pitanju pojedinac ili grupa); predstavljam mišljenja i ideje na otvoren, objektivan način;
  • Veštine javnog nastupa; umem da držim formalne prezentacije; predstavljam ideje, stanovišta i probleme na zanimljiv način;
  • Savetodavne veštine; reagujem na ono što drugi kažu bez osuđivanja („aktivno slušanje“); gradim poverenje i otvorenost sa drugima;
  • Veštine podučavanja/treninga; umem da pomognem drugima da steknu znanja i veštine; umem da kreiram delotvorno okruženje za učenje;
  • Liderske veštine; motivišem i osnažujem druge da deluju; ulivam ljudima poverenje i poštovanje;
  • Veštine ubeđivanja; efektivno komuniciram radi opravdavanja pozicije ili uticanja na odluku; umem da prodajem proizvode ili promovišem ideje;
  • Pregovaračke veštine; umem da vešto pregovaram; znam kako i kada da pravim kompromise;
  • Veštine posredovanja; umem da razrešavam konfikte koji potiču iz razlike u gledištima ili interesima; umem da se nosim sa konfiktom na otvoren, iskren i pozitivan način;
  • Veštine intervjuisanja; efikasno postavljam pitanja i odgovaram na njih; umem da učinim da se drugi osećaju opušteno i proizvedem osećaj poverenja;
  • Veštine usluživanja klijenata; umem da sa klijentima izgradim odnos međusobnog poverenja; u stanju sam da se bavim žalbama i problemima na konstruktivan način;
  • Veštine brige o drugima; umem da se odnosim prema drugima sa empatijom; u stanju sam da pružam delikatnu negu bolesnim ili starijim osobama i osobama sa teškim invaliditetom;
  • Veštine logičkog mišljenja; umem da izvlačim konkretne zaključke iz seta opštih zapažanja ili seta konkretnih činjenica; umem da objedinjujem informacije i ideje;
  • Veštine kritičkog mišljenja; u stanju sam da procenim različite tačke gledišta ili ideje i donesem objektivne sudove; istražujem sva moguća rešenja za problem, odmeravajući njihove prednosti i nedostatke;
  • Veštine kreativnog mišljenja; umem da generišem nove ideje, smišljam nove stvari, kreiram nove slike ili projekte; iznalazim nova rešenja za probleme; umem efektivno da koristim dovitljivost i humor;
  • Veštine rešavanja problema; umem da razjasnim prirodu problema, procenim alternative, predložim izvodljiva rešenja i odredim ishod različitih opcija;
  • Veštine donošenja odluka; umem da identifikujem sve moguće opcije, odmerim prednosti i nedostatke, procenim izvodljivost i odaberem najizvodljiviju opciju;
  • Veštine planiranja; umem da planiram projekte, događaje i programe; umem da odredim ciljeve i potrebe, procenim opcije, biram najbolju opciju;
  • Organizacione veštine; umem da organizujem informacije, ljude ili stvari na sistematičan način; u stanju sam da odredim prioritete i ispoštujem rokove;
  • Istraživačke veštine; znam kako da pronađem i prikupim relevantne polazne informacije; umem da analiziram podatke, rezimiram nalaze i napišem izveštaj;
  • Finansijske veštine; umem da vodim preciznu finansijsku evidenciju; umem da upravljam budžetom (odnosno, pripremam pouzdane budžete i nadgledam troškove);
  • Napredne računarske veštine; umem da koristim različite programe; web dizajn;
  • Tehnološke veštine; razumem tehničke sisteme i uspešno radim u njima; razumem tehničku specifikaciju; sa lakoćom čitam tehnička uputstva;
  • Izvođačke veštine; umem da pravim prezentacije za video i televiziju na interesantan način; umem da zabavim, zainteresujem i inspirišem publiku;
  • Likovne veštine; kreativno koristim boju i dizajn; umem da dizajniram predstavljanje i materijale za javnost (štampa, video, internet);
  • Mehaničke veštine; umem da instaliram, koristim i nadgledam opremu i mehaničke sprave; umem da popravljam mehanizme;
  • Veštine prilagođavanja; sposobnost prilagođavanja novim situacijama i uslovima i dobro podnosim promene; odlikuje me fleksibilnost u prilagođavanju trenutnim potrebama;

Kada jednom steknete uvid u svoje prenosive veštine, možete se posvetiti njihovom daljem razvijanju i dodavanju novih već postojećim, jer stalno učenje i usavršavanje je ključ unapređenja karijere.

EnglishSerbian