Nova šansa za odrasle koji nisu završili srednju školu

nova_sansa_za_odrasleDok sa jedne stane imamo brz naučni i tehnološki napredak, potrebu za isticanjem kontinuiranog usavršavanja i celoživotnog učenja, sa druge strane i dalje se suočavamo sa veliki brojem nepismenih, ili osoba koje nisu završile osnovnu ili srednju školu. Ovo nije problem koji je karakterističan samo za našu zemlju, kako smo povremeno spremni da poverujemo. Na primer, prema izveštaju Evropske komisije, školu prerano napušta svaki treći petnaestogodišnji stanovnik Malte, Portugala i Španije, a svaki deseti u Austriji, Češkoj, Finskoj, Litvaniji, Poljskoj, Slovačkoj i Sloveniji. Podaci OECD-a pokazuju da najveći broj stanovnika razvijenih zemalja ima završenu srednju školu, na primer u Sjedinjenim Američkim Državama to je oko 47%, a u Austriji oko 61%. Ovo pitanje, tim pre postaje sve važnije, jer se prema mnogim prognozama očekuje da će se na tržištu rada dogoditi veliki pad potražnje za nekvalifikovanom radnom snagom, te da će procenat potražnje za visokokvalifikovanim radnicima u narednih deset godina porasti.

Ovo je svakako navelo mnoge da razmišljaju kako se problemi koji nas očekuju mogu ublažiti. AIU High School pruža mogućnost učenicima da nadoknade propušteno i završe srednju školu participacijom u on-line programima. Osnovna ideja je da se motivišu odrasli koji nisu završili srednju školu, da to učine i steknu diplomu. Pošto kod odraslih koji su prekinuli školovanje postoji barijera povratka u školu u kasnijim godinama, iskorišćeno je obrazovanje na daljinu kao opcija za premošćenje te barijere. Takođe je u obzir uzeto i to da odraslima koji već rade i imaju porodicu, često ovo predstavlja osnovni problem zašto im tradicionalni oblik nastave ne odgovara. Sa druge strane, oni nemaju dovoljno razvijenu veštinu samostalnog učenja, da bi mogli sami da se pripreme za polaganje predmeta.

Ponuđeni su različiti programi shodno potrebama i situaciji učenika. Tako postoje programi za učenike kojima je ostalo manje od 6 kurseva da završe srednju školu i program za one kojima je ostalo više. Takođe se mogu uzimati i pojedinačni kursevi koji ne vode sticanju diplome srednje škole, već u cilju boljeg savladavanja određenog predmeta zbog planova upisivanja na koledž, ili kao dodatni izvor sadržaja za učenike koji imaju problem u savladavanju nekog predmeta.

Kako bi se u što većoj meri pomoglo odraslima u procesu učenja i podstakla njihova motivacija da istraju u nameri da završe srednju školu, postoji i savetnik koji pomaže učenicima koji imaju teškoća u savladavanju gradiva i uopšte učenju. Treba imati u vidu da je reč o ciljnoj grupi kojoj je često potreban poseban vid podrške i rad na njihovoj motivaciji i samopouzdanju, a povremeno i pomoć oko prevazilaženja različitih socijalnih barijera.

AIU High School ima i usluge savetovanja vezane za izbor koledža i razvoj karijere, u cilju pomoći svojim učenicima da se što uspešnije uključe u dalje tokove. Od učenika se ne zahteva da bi maturirali da polažu SAT (standardizovani test, neophodan za upis na većinu američkih koledža, koji se sastoji iz tri dela: kritička analiza teksta, pisanje sastava i matematike), ali škola ohrabruje učenike da polažu standardizovane testove i pomaže im u pronalaženju i zakazivanju testiranja.

Kako bi se još više podstakli odrasli da uspešno završe srednju školu upis je moguć cele godine, a postoji i program na španskom jeziku. Kursevi su iste težine kao i oni u tradicionalnom školovanju, ali se poštuju osnovni principi učenja odraslih:

  • poštuje se bogato iskustvo koje odrasli imaju i ono se koristiti u procesu učenja;
  • poštuje se činjenica da je svaka individua drugačija prema svojim sposobnostima i potrebama, osobinama i stilu učenja;
  • uvažava se činjenica da odrasle osobe ne uče da bi formirale neki opšti set znanja, već je učenje u funkciji rešavanja konkretnih problema;
  • poštuje se potreba odraslih da upravljaju svojim vremenom;
  • kao i da organizuju proces učenja i usklađuju ga sa mnogobrojnim obavezama koje imaju.

Navedene karakteristike odraslih kao učenika upravo su i dovele do ideje da se njihove potrebe mogu najbolje zadovoljiti kroz proces učenja na daljinu, kao i da se na ovaj način može podstaći razvoj i dostupnost obrazovanja, u cilju povećana broja stanovnika sa završenom srednjom školom.

EnglishSerbian