Socijalno-emocionalno učenje – SEL – Social and Emotional Learning

Nije dovoljno samo insistirati na tome da učenici pamte bezbroj informacija i prosto ih reprodukuju. Ovaj pristup je odavno napušten. Danas se trudimo da učenicima pomognemo da u procesu učenja razviju socijalne veštine, emotivnu stabilnost i izgrade karakter. Ovaj pristup se naziva socijalno-emocionalno učenje (Social and Emotional Learning – SEL).

Socijalno-emocionalno-učenje-–-SEL-–-Social-and-Emotional-LearningIstraživanja pokazuju da izgradnja socijalnih i emocionalnih veština kod učenika dovodi do smanjenja nasilja i agresije, do višeg akademskog postignuća i poboljšanja sposobnosti funkcionisanja u školi, kao i kasnije na radnom mjestu.  Zato je važno da nastavnici obezbede uslove za uspešno socijalno-emocionalno učenje. Učionica treba da bude mesto poverenja i poštovanja, a učenici se moraju osećati sigurno, jer se samo tako može razviti empatija koja je ključna u ovom procesu.

Učenici prvo moraju savladati tehnike vođenja pregovora, rešavanja konflikata, razmene mišljenja i prihvatanja tuđih vrednosti koje se razlikuju od vlastitih. Nakon toga je neophodno da nastavnici usmere učenike kako da rade zajedno i da kao grupa postižu dobre rezultate. Kada učenici ovladaju svim ovim veštinama od njih se može očekivati da se ujedine i da putem kolaborativnog učenja postignu zapažene akademske rezultate.

Rezultati uporednih istraživanja su pokazali da učenici koji prolaze kroz programe u kojima se uče socijalne i emocionalne veštine osim što bolje sarađuju sa drugim učenicima, postižu i bolje rezultate na testovima znanja i navode da imaju manje emotivnih poteškoća. Ovi rezultati su razumljivi, jer učenje se ne može posmatrati kao izolovan proces, već kao proces koji se odvija u socijalnoj interakciji.

Suština je u tome da uključenje socijalno-emocionalno učenja u nastavni proces poboljšava kako školska postignuća mladih, tako i njihovu svakodnevicu, ali i život u budućnosti. Na ovaj način mladi bivaju bolje pripremljeni za uključenje u proces rada u kome se danas sve više insistira kako na profesionalnim, tako i na socijalnim kompetencijama.

EnglishSerbian