Mobilno učenje

Učestale i brze promene u sferi obrazovnih potreba današnjeg čoveka sa sobom povlače i ubrzani razvoj savremenih obrazovnih tehnologija. Treba naglasiti da ovaj proces nije jednosmeran, već i da sam ubrzani razvoj tehnologija predstavlja osnovni izvor javljanja novih obrazovnih potreba savremenog čoveka. Ove promene sve više stavljaju naglasak na sve prisutniji pojam m-learning.

M-learning ili mobilno učenje predstavlja učenje koje se odvija pomoću uređaja kao što su: smart telefoni, PDA uređaji, MP3 i MP4 uređaji i tablet računari. Ovaj pojam se sagledava u okviru razvoja procesa obrazovanja na daljinu. M-learning omogućava da prednosti obrazovanja na daljinu postanu još dostupnije, čineći da ovaj vid obrazovanja postane dostupan bilo kad i bilo gde , tj. dostupan 24/7.

Navedeni napredak tehnologija, čija je upotreba sve prisutnija kao rešenje u unapređenju obrazovnog procesa, od neprocenjive je važnosti za razvoj koncepcije doživotnog obrazovanja. O važnosti razvoja datog koncepta svedoči i činjenica da Evropska komisija podržava razvoj m-learning projekata, kao i multinacionalnog projekta MOBIlearn. Određenje pojma mobilnog učenja, koje je prihvaćeno ovim projektom, ukazuje da je to “bilo kakav vid učenja koji se dešava kada učenik nije na fiksnoj, unapred definisanoj lokaciji, ili, učenje koje se dešava kada učenik koristi prilike za učenje stvorene prisustvom mobilnih tehnologija“ (O’Malley, Vavoula, Glew, Taylor, Sharples andLefrere, 2003). Iz navedenog određenja jasno zaključujemo da je fokus na teoriji aktivnosti tj. na mobilnom učenju kao komunikaciji u kontekstu.

Iako je proces razvoja datih tehnologija još uvek na svom početku, kao i proces istraživanja kvaliteta obrazovanja koje se stiče u procesu mobilnog učenja, nepobitna je činjenica da budućnost zadovoljenja obrazovnih potreba ide u ovom smeru. Jedan od preduslova, koji je neophodan da bi se data očekivanja ostvarila je već u velikoj meri postignut, a to je sveopšta upotreba mobilnih uređaja u svakodnevnom životu. Uočljiv je i intenzivan napredak na ostvarenju ostalih preduslova, kao što je unapređenje mobilnih tehnologija u svrhu boljeg zadovoljenja obrazovnih potreba.

Inspirisano projektom MOBIlearn

Comments are closed.

EnglishSerbian