Važnost veze sa školom nakon završetka školovanja: Značaj ALUMNI udruženja

 

Biti član Alumni udruženja nije nova pojava. Ljudi su kroz istoriju, po završetku školovanja postajali deo univerziteta na kom su diplomirali (alma mater). Ono što jeste novina je način na koji ove organizacije postoje i funkcionišu u 21. veku – samo umrežavanje, dakle, može imati mnogo oblika, kao i različite efekte na delatnosti što univerziteta što samog alumniste.

Zašto su značajna alumni udruženja?

Veza sa školom, odnosno matičnim fakultetom i univerzitetom ne bi trebalo da se okonča diplomiranjem – Alumni udruženja nude brojne koristi za alma mater, kao i za same članove alumni organizacije. Dugoročni efekti ovakvog partnerskog odnosa prelivaju se i na lokalnu zajednicu i mogu takođe biti pokretač mnogih beneficijalnih promena u njima.

Alumni udruženja nude brojne mogućnosti umrežavanja članova sa etabliranim profesionalcima, kao i različite forme pomoći svojim članovima da lakše i uspešnije upravljaju svojim  karijerama, ostanu aktuelni u okviru svoje profesije, ili da razvijaju svoje sopstvene poslovne poduhvate kroz kontakte sa ostalim alumni članovima i partnerskim organizacijama u okviru alma mater.

Ova udruženja pružaju svojim članovima moralnu i profesionalnu podršku i pozivaju na poštovanje određenih kodeksa i vrednosti, koji čine snažan oslonac za funkcionalnost organizacije.

Efikasna alumni mreža može pozicionirati alumni članove kao značajne stejkholdere, tako što će ih kroz dobar Alumni Engagement  angažovati da aktivno učestvuju u organizovanim aktivnostima škole, odnosno univerziteta. Alumni članovi mogu aktivno učestovati u savetovanju menadžmenta škole, izradi školskog ili univerzitetskog kurikuluma ili organizaciji volonterskih programa.

Altruizam alumni organizacija

Alumni članovi su veoma često mentori studentima u vezi sa oblastima u kojima su stručni – angažuju praktikante iz svoje alma mater u sopstvenim poslovnim organizacijama,, zapošljavaju ih, stipendiraju, olakšavaju „onboarding” proces i olakšavaju im snalaženje u novim poslovnim organizacijama pomoću takozvane mreže starih drugara.

Alumni udruženja su često angažovana u oblastima humanitarnog rada, i kroz svoje društvene projekte, volonterski rad i doniranje sredstava pomažu onima kojima je pomoć potrebna. 

Alumni članovi mogu takođe biti aktivni „advokati” (potrošači) i odličan izbor za ambasadore brenda alma mater, ukoliko se kod njih razvije i održi osećaj pripadnosti i ponosa. Za ovo je neophodno napraviti čvrstu asocijaciju, a, za to je važna izgradnja stabilnog menadžmenta – Alumni Office, koji bi imao proaktivnu ulogu i bio angažovan radi redovne komunikacije sa stejkholderima.

Vrednost alumni udruženja

Koristi od alumni udruženja su brojne – kako za sve direktno uključene strane, tako i za one koje će osetiti indirektne efekte ovog celoživotnog partnerstva alma mater i njenih nekadašnjih učenika. 

U okviru alumni delatnosti, najmanje je reč o organizaciji godišnjica mature ili studijskih putovanja. Suština umrežavanja leži u ponovnom povezivanju udaljenih prijateljstava, kao i sinergetskim efektima udruživanja, kao i davanju lične i profesionalne potpore za razne oblike angažmana. Velika grupa ljudi sa konkretizovanim usmerenjima, jasno definisanim moralnim vrednostima i altruističkim načelima, koja je spremna da svojim angažovanjem doprinosi boljem stanju u društvu, može da donese lokalnim zajednicama brojne pozitivne promene.

Naravno, preduslov za izgradnju snažne alumni asocijacije jeste da učenici, odnosno studenti ponesu pozitivna iskustva iz svoje alma mater – univerziteta ili škole, i da vrednosti koje ona promoviše prepoznaju kao sopstvene.

 

EnglishSerbian