Obezbeđenje kvaliteta u procesu elektronskog učenja

Istorijski gledano obrazovanje je imalo tendenciju sporih promena. Izgled učionice i frontalna metoda u radu nisu se puno menjale kroz vekove. Naglasak na ulozi nastavnika i pasivan položaj učenika u obrazovnom procesu bili su dominantni dugo vremena. Dinamika ukupnih društveno-ekonomskih promena i pre svega promena u IT sektoru dovela je i do niza promena u obrazovanju. Društvo znanja, koncept celoživotnog učenja i kontinuiranog usavršavanja nužno su zahtevali promene u ovoj oblasti. Nove društvene prilike i potrebe savremenog čoveka uslovile su i drugačije potrebe polaznika u obrazovnom procesu. U ovakvim uslovima, zbog pogodnosti koje ga odlikuju, elektronsko učenje sve više postaje kako prateći, tako i osnovni oblik obrazovanja. Shodno tome, pitanje da li će elektronsko učenje postati rasprostranjeno kao i tradicionalno postaje zastarelo, a glavni fokus se premešta na rad na postizanju i kontinuiranom obezbeđenju kvaliteta u procesu elektronskog učenja.

Kvalitet koji je potrebno obezbediti u procesu elektronskog učenja, kreiranju programa i isporuci veb materijala za elektronsko učenje nije određena tačka koju treba dostići, to je kontinuirani proces na kome je neophodno stalno i dinamično raditi, shodno dinamici ukupnih promena, i pre svega napretku informacionih tehnologija. Ova zapažanja su istaknuta i na 16. DQM međunarodnoj konferenciji održanoj u Beogradu krajem juna. Ovom prilikom su LINK group i ITS (Visoke škole za informacione tehnologije) predstavili model osiguranja kvaliteta veb materijala za elektronsko učenje i svoje rezultate u dosadašnjem radu. Istaknut je značaj uvođenja standarda i njegovog stalnog unapređenja, shodno njegovom velikom značaju u omogućenju sistematičnog upravljanja razvojem, preciznom organizovanju procesa kontrole i velikom značaju za samog polaznika u cilju omogućenja njegovog jednostavnog i uspešnog korišćenja veb materijala za elektronsko učenje.

Ovom prilikom je skrenuta pažnja i na brojne principe koje je neophodno poštovati pri dizajnu i isporuci veb materijala za elektronsko učenje. Skrenuta je pažnja na značaj potrebe za sprovođenjem kontinuiranih istraživanja u ovoj oblasti. Pre svega na značaj ispitivanja obrazovnih potreba polaznika, koje predstavlja prvu fazu svakog obrazovnog ciklusa, ali mu se do sada u tradicionalnom obrazovanju nije dovoljno ozbiljno i sistematično pristupalo. Istaknut je značaj samoevaluacije u cilju obezbeđenja kvaliteta i predstavljeni su različiti instrumenti za vršenje ovog procesa u elektronskom učenju. Takođe je skrenuta pažnja na neophodnost praćenja preporuka brojnih internacionalnih asocijacija i nacionalnih agencija koje rade na ostvarenju postizanja kvaliteta u elektronskom učenju, kao što su: EFQM, EDEN, ENQA, EFQUEL, EADL, EADTU, ODLQC, UNESCO/OECD i mnoge druge.

LINK group i ITS su predstavili i najnovije elemente DL sistema i unapređenja koja imaju za cilj omogućenje aktivnog učešća polaznika u procesu elektronskog učenja i održavanja motivacije za rad. Uspešna primena koncepta društvenih mreža u obrazovanju, značaj praćenja statistike napretka polaznika i unapređene mogućnosti online konsultacija uvođenjem whiteboarda, koji predstavlja pravu elektronsku učionicu koja otvara mnoge nove mogućnosti za kvalitetno organizovanje obrazovnog procesa.

Zaključak koji je izveden ukazuje na to da elektronsko učenje biva sve dominantnije, te da je shodno tome neophodno skrenuti pažnju na značaj obezbeđenja kvaliteta u procesu izrade i korišćenja veb materijala za elektronsko učenje. Shodno tome LINK group i ITS su usvojili principe, proces evaluacije i indikatore na kojima se zasniva obezbeđivanje kvaliteta veb materijala u elektronskom učenju, čime se garantuje visok kvalitet, što najbolje pokazuju do sada postignuti rezultati u radu.

EnglishSerbian