Interaktivne obrazovne tehnike

Interaktivne-obrazovne-tehnikeSve više se insistira na razvoju praktično primenjivih znanja, a to dovodi do potrebe da se i proces organizacije nastave bitno menja, kao i uloga učenika i nastavnika u njemu. Neophodno je da učenici postanu što više aktivno uključeni u proces sticanja znanja kako bi sutradan naučeno zaista mogli i da primene. Pasivnost učenika u obrazovnom procesu u velikoj meri se može smanjiti primenom različitih interaktivnih obrazovnih tehnika. Ove tehnike imaju zadatak da aktivnost prenesu sa nastavnika na učenika, da pomognu učenicima da zajedno uče, rešavaju zadatke i vrednuju rad. Shodno navedenom, dolazi i do promene u definisanju uloge nastavnika u obrazovnom procesu, on sada više postaje planer, facilitator i medijator. U interaktivnoj nastavi nastavnik je inovator, organizator, njegova aktivnost na času ogleda se u usmeravanju učenika na saradnju i korišćenje različitih izvora informacija.

Danas je poznat veliki broj tehnika kojima se može podstaći učešće učenika u nastavnom procesu, a svakim danom se razvijaju i nove, pre svega podstaknute raznolikim mogućnostima upotrebe modernih tehnologija u nastavi. Neke od tehnika su adekvatnije za rad sa učenicima mlađeg uzrasta, dok su druge pogodnije za rad sa studentima, neke su dizajnirane za rad sa većim grupama, druge pak za rad sa malim grupama ili individualan pristup, veliki broj tehnika je lako primenljiv uz pomoć modernih tehnologija i podstiče upotrebu datih tehnologija na načine već poznate učenicima što dovodi do smanjenja odbojnosti i straha u procesu učenja. Nastavnik treba da se upozna sa svim interaktivnim obrazovnim tehnikama, a zatim da proceni obrazovne potrebe i karakteristike grupe učenika sa kojom radi i da na osnovu toga izvrši izbor najadekvatnijih tehnika. Nemoguće je primeniti u radu sa određenom obrazovnom grupom sve tehnike, niti je to preporučljivo, suština je u pravilnom izboru tehnika koje će na najlakši način omogućiti učeniku postizanje planiranih ishoda učenja.

Na predavanjima je potrebno angažovati učenike tako što im se neće davati u potpunosti gotovi materijali za učenje. Mnoge tehnike se zasnivaju na ideji da je učenicima potrebno prikazati prvo deo materijala, a zatim od njih tražiti da razmisle i pokušaju da izvedu zaključke na osnovu izloženog. Suština je ne servirati gotova znanja pred učenike i očekivati da ih oni pasivno prihvate, već od njih zahtevati aktivno učešće. U te svrhe se od učenika može tražiti da objasne priložene slike, grafike, tabele, da dovrše citate , predvide rezultate, rešavaju etičke dileme , glasaju, učestvuju u diskusijama argumentujući stavove za i protiv, vrše ankete ili samoevaluaciju itd.

Prilikom davanja zadatak podjednako je važno uključiti interaktivne obrazovne metode, jer ovakav tip zadataka razvija višestruke sposobnosti učenika, a ujedno omogućava i nastavniku da bolje proceni u kojoj meri je učenik zaista ovladao znanjima i ume li da ih primeni. Nastavnik se prvo mora opredeliti da li je zadatak koji želi da postavi učenicima bolje rešavati u grupi ili individualno, a nakon toga treba da izabere neku od brojnih tehnika. Takođe su mu dostupne različite tehnike “zagrevanja” koje se koriste kako bi se članovi grupe bolje upoznali i kako bi se obezbedila što kvalitetnija saradnja.

Posebno je važno napomenuti da je danas u cilju povećanja interaktivnosti nastave moguće koristiti mnoge prednosti koje su nam dostupne putem informaciono-komunikacionih tehnologija. Upotreba Facebook-a, Twitter-a, YouTube-a, Wiki-a, Bloga može u velikoj meri da doprinese aktivnijem angažovanju učenika u procesu učenja. Upotrebom navedenih društvenih mreža, web stranica i alata moguće je ne samo ubrzati i olakšati proces informisanja učenika, prosleđivanja obrazovnih materijala u različitim formatima, već i formirati grupe shodno interesovanjima i zadacima učenika, kao i omogućiti kolaborativni rad učenika u rešavanju datih zadataka, koje je kasnije moguće lako i javno učiniti dostupnim što pozitivno utiče na motivaciju učenika, jer obezbeđuje vezu između procesa učenja i vidljivih rezultata rada.

U cilju unapređenja nastavnog procesa i punog razvoja kognitivnih sposobnosti učenika neophodno je koristiti interaktivne obrazovne tehnike. Ove tehnike će olakšati kako individualan, tako i timski rad učenika i dati vam ideju kako da prednosti modernih tehnologija koristite u nastavi. Ukoliko želite da saznate kako možete unaprediti rad sa učenicima i učiniti ih aktivnim učesnicima nastavnog procesa detaljan prikaz 182 interaktivne obrazovne tehnike vam je dostupan ovde (originalni tekst na engleskom jeziku je dostupan ovde).

EnglishSerbian