Šta je personalizovani sistem za učenje na daljinu (pDLS)?

Stil učenja

Mnogobrojna istraživanja pokazuju da se učenje može modelovati kao proces. Poznato je nekoliko takvih modela, a koji se razlikuju po vremenu kada su nastali, po psihološkoj školi koja ih je motivisala i po svojim ograničenjima i dosezima. Takođe, istraživanja pokazuju da se ljudi u identičnim  situacijama koje zahtevaju učenje ne ponašaju na istovetan način, da imaju različite prioritete, da različito vrednuju izvore znanja, informacije i podataka, da različito doživljavaju ulogu profesora, voditelja seminara ili trenera, da nemaju iste stavove prema odnosu praktičnog rada i teorijskog saznavanja u procesu učenja, kao i da se neki od njih lakše odlučuju da novostečena znanja odmah primene, dok su drugi ljudi oprezniji u primeni.
Čovek koji je u situaciji koja zahteva učenje – učenik, student, polaznik seminara – ispoljava neke osobine koje su važne za efikasno učenje i za njegovu percepciju zadovoljstva iskustvom koje mu pruža učenje, pa možemo reći da svaki čovek u situaciji učenja ispoljava svoj sopstveni stil učenja.

Šta-je-personalizovani-sistem-za-učenje-na-daljinu-(pDLS)Bez obzira na to šta da je predmet učenja, bez obzira da li je to marketing, menadžment, programiranje ili engleski jezik, teško je zamisliti da bi Vam se dopalo učenje koje je dosadno, monotono ili jednolično, oslonjeno na jedan način prezentovanja gradiva i jedan način ispitivanja, učenje koje ne vidi razlike između polaznika, njihovih navika i potreba. Isto tako, bilo bi pogrešno da se ceo proces učenja preterano fokusira na jedan aspekt, na jedan segment procesa učenja. Neko voli da radi testove, nako voli da gleda kratke filmove sa predavanja, neko voli da čita, ali nije dobro da svakome priužimo samo ono što voli. Tajna je da svakome omogućimo da lakše, efikasnije i prijatnije savlada i one delove gradiva koji mu manje “leže”, ali i da prođe kroz ceo proces učenja, dakle i kroz one njegove delove koji mu manje “leže”. U tome je tajna pesonalizacije sistemam učenja na daljinu – da Vam olakša one delove procesa učenja koji su Vam manje bliski, ali su potrebni za savladavanje gradiva i da, s druge strane, naglasi i pojača uticaj onih načina učenja koji su Vam bliski.

Kada govorimo o učenju na daljinu, pojam stil učenja koristimo kad opisujemo izmereni skup osobina jednog polaznika, a koji nam pomaže da svakom polazniku prilagodimo korisnički interfejs, način prezentacije materijala za učenje, metode učenja i da fino podesimo interakciju sa voditeljima kurseva i podrškom.

Merenje skupa osobina važnih za određivanje stila učenja za svakog polaznika obavlja se posebno dizajniranim upitnikom – testom, koji je prikazan kao prvi element interakcije novog polaznika i sistema za učenje na daljinu.
Stil učenja prikazuje se u grafičkoj formi kao dijagram koji nazivamo profil stila učenja.

Voditelj kursa, služba podrške, dizajneri kurseva i svi drugi profesionalci  koji su sa našim polaznicima u interakciji, uvek imaju pred sobom profil stila učenja za polaznika sa kojim su trenutno u kontaktu.

To nam omogućava da precizno podesimo sve načine pomoći koje pružamo u procesu učenja.

Zašto je važno da odredimo stil učenja? Kakvu korist polaznici imaju od primene?

Ideal kome težimo je nastava prilagođena svakom polazniku, njegovim navikama i ličnosti. Delom, izborom učenja na daljinu, naši polaznici imaju potpunu fleksibilnost u upravljanju vremenom – uče i proučavaju materijal kad njima odgovara, organizuju svoje vreme i aktivnosti u skladu sa svojim potrebama, navikama i rasporedom ostalih aktivnosti. Sada, još više se približavamo idealu-nastavi prilagođenoj svakom polazniku ponaosob-jer pomažemo individualizaciju učenja približavanjem ličnim osobinama polaznika. Setite se omiljenog nastavnika iz osnovne škole. Niste ga voleli samo zbog njegovog znanja i talenta kod prenošenja znanja-zar ga niste voleli i zbog toga što Vam se približio na način koji Vam odgovara, jer Vam je, nekako, baš “legao”. Zato je on omiljeni nastavnik i zato ga se i sećate.

Novi načini učenja

Identifikacija stila učenja za svakog polaznika ponaosob omogućava nam da primenimo ciljane i adekvatne tehnike i metode učenja na daljinu koje omogućavaju bolje i efikasnije učenje. Može da se desi da, zavisno od Vašeg stila učenja, dobijete na raspolaganje nove elemente grafičkog interfejsa, nove elemente nastavnih jedinica ili nove načine pristupa materijalu za učenje.

Interfejs koji je “koža” sistema za učenje na daljinu, sada više nije isti za sve, već je prilagođen stilu učenja korisnika. Ukoliko ipak nađete da takav prilagođen interfejs nije dovoljno bolji od onoga na koji ste navikli, uvek možete da vratite nekadašnji interfejs.

Knowledge tip, ili “Za one koji žele znati više”, jeste novi element nastavne jedinice koji Vas upućuje na šire izvore znanja, daje Vam širu sliku onoga šta ste učili ili povezuje materiju koju trenutno izučavate sa drugim kursevima, apa čak i područjima učenja. Na ovaj način otvaramo Vam nova vrata saznanja, potičemo Vas da idete dalje. Svaki knowledge tip podešen je upravo na Vaš stil učenja

Repozitorijum materijala, ili “inteligentni sistem izvora” jeste relativno jednostavan hijerarhijski sistem organizacije dodatnih materijala za učenje, tekstualnih izvora, audio i video materijala, multimedijskih materijala i drugih izvora za učenje. Svaki sistem repozitorijuma tako je napunjen materijalom da optimalno podržava Vaš stil učenja.

Timski rad, rešavanje problema u grupi od nekoliko polaznika, razmena ideja i rešenja, diskutovanje o postavljenom problemu i konačno uobličavanje rešenje u formi izveštaja, to je koncept timskog rada koji smo uveli kao inovativan metod učenja. Nije timski rad uvek dobro rešenje, nije adekvatan u svakom obrazovnom kontekstu i nije uvek optimalan za svakog polaznika-primena ovog metoda učenja zavisi od polaznikovog stila učenja, vrste kursa, broja polaznika koji slušaju kurs, sastava grupe i težine kursa. Zato-nećete uvek svi imati aktivan timski rad u svom kursu i to ne treba da Vas brine. Timski rad je zahtevan i biće Vam dodeljen kad to ima najbolje efekte po učenje.

EnglishSerbian