Kakav je potencijal primene blockchain tehnologije u visokom obrazovanju i kakvo je mišljenje studenata?

Inovativni blockchain pristupi ne prestaju da otvaraju nova polja primene ove tehnologije. Blockchain tehnologija tako se koristi i za unapređivanje visokog obrazovanja, kao i za razvoj obrazovne infrastrukture za podršku učenju. Inovativni odnosi koji se tiču učenja u sferi nauke često uključuju koninuirano individualno istraživanje, intenzivnu društvenu interakciju sa interesnim grupama, te odnose ekspertskog mentorstva. Blockchain tehnologija omogućava studentima interakciju sa bolje informisanim kolegama i mentorima. Ova tehnologija danas nalazi široku primenu na brojnim poljima, što između ostalog potvrđuju i brojne studije i naučna istraživanja. 

Nedavno je objavljeno naučno istraživanje u kojem je učestvovalo 150 studenata iz Srbije, Rumunije i Portugala kako bi se ustanovili njihovi stavovi o uticaju blockchaina na učinak u učenju. Korišćene su dve varijable: Blockchain i Učinak studenta u učenju.

Kroz varijablu Blockchain određivano je koliko je raširena bila primena blockchaina u visokom obrazovanju za veći auditorijum kada se nastava vršila kroz instrumente kao što su MOOC, AR, VR, gejmifikacija i video-konfenerencije. Varijabla Učinak studenta u učenju odnosila se na mišljenje studenta o tome koliko na ovaj učinak utiču kolaborativni rad, motivacija, nivo angažmana, MOOC, AR, VR, gejmifikacija i online nastava. Takođe je evaluirana i primena blockchaina u visokom obrazovanju, uzimajući u obzir MOOC, AR, VR, gejmifikaciju i video-konferencije, i načelno se može zaključiti da blockchain, kada se koristi u visokoobrazovnom kontekstu koji uključuje veliki broj ljudi, snažno pozitivno utiče na učinak studenata u učenju. 

Dodatno ispitivanje u kom su prikupljeni podaci od 150 studenata sa tri univerziteta u Srbiji, Rumuniji i Portugalu pokazalo je da sa porastom motivacije studenata, koja se podiže prvenstveno kroz novu tehnologiju i nove metodologije učenja, raste i nivo saradnje među studentima. Interaktivnost i saradnja između studenata i/ili predavača postaju brži i lakši kroz upotrebu MOOC platformi, blockchain tehnologije i specijalnih VR/AR obrazovnih aplikacija.

  • Gejmifikacija se pokazala kao esencijalno oruđe za stimulisanje kreativnosti, kritičkog mišljenja, interaktivnosti i angažovanja.
  • Video-konferencije pokazale su se kao korisno rešenje za podučavanje na daljinu u kriznim periodima.

Pod kolaborativnim aktivnostima podrazumevaju se sve aktivnosti gde studenti rade kooperativno, u parovima ili grupama. Blockchain može uticati na kvalitet kolaborativnog rada kod studenata. Ova tehnologija poboljšava njihovu međusobnu komunikaciju, kvalitet evidencije koja se vodi, kao i način na koji se evidencija čuva i distribuira. Kolaborativni rad studenata povezan je sa višim stepenom angažovanja studenta u obrazovnom procesu. Ovome pogoduje upotreba blockchain tehnologije u visokoobrazovnim institucijama, što rezultira većom masovnošću odziva studenata. Ustanove tako podižu nivo angažovanja studenata, što ima poželjne posledice i poboljšava učinak studenata.

Nema sumnje da je u kontekstu visokog obrazovanja nivo angažmana studenata u sprezi sa njihovom uspešnošću u učenju. Potrebno je da univerziteti usvoje ove tehnologije i razviju nove metodologije u skladu sa očekivanjima novog milenijuma i tehnološkom revolucijom (savremene mobilne tehnologije, interakcija sa veštačkom inteligencijom, sveprisutnost računarstva i tehnologije, komunikacija sa studentima u realnom vremenu i kontinuirana interakcija između univerziteta i kompanija). Oni koji svoje diplome steknu po ovakvom sistemu biće veoma spremni da prihvate izazove tržišta u održivoj ekonomiji.

Pored toga što se može koristiti kao siguran sistem za transakcije, blockchain tehnologija može dati doprinos decentralizaciji, obezbediti sigurnost i integritet, te ponuditi anonimnost i enkripciju, što pogoduje porastu stope transakcija. Ova studija pozabavila se alternativom u kojoj visokoobrazovne institucije implementiraju blockchain mrežu kako bi obezbedile najbolji mogući obrazovni sistem. Analizirani su stavovi studenata i ispostavilo se da oni smatraju da blockchain tehnologija ima izrazito povoljan uticaj na učinak u učenju.

 

Dodatna literatura:

  1. Bucea-Manea-Țoniş, R.; Martins, O.M.D.; Bucea-Manea-Țoniş, R.; Gheorghiță, C.; Kuleto, V.; Ilić, M.P.; Simion, V.-E. Blockchain Technology Enhances Sustainable Higher Education. Sustainability 2021, 13, 12347. https://doi.org/10.3390/su132212347

Kuleto, V.; Bucea-Manea-Țoniş, R.; Bucea-Manea-Țoniş, R.; Ilić, M.P.; Martins, O.M.D.; Ranković, M.; Coelho, A.S. The Potential of Blockchain Technology in Higher Education as Perceived by Students in Serbia, Romania, and Portugal. Sustainability 2022, 14, 749. https://doi.org/10.3390/su14020749

EnglishSerbian