Konferencija EPALE Community: Perspektive progresivnog obrazovanja odraslih

Koncept obrazovanja se neprekidno transformiše zbog konstantnih promena faktora koji na njega utiču – neki od njih su već postojali u prošlosti i njihova progresivna evolucija je ta koja uslovljava metode koje se u edukaciji koriste, dok se neki faktori generišu u ovom datom trenutku i njihovo uključivanje u procese automatski postavlja zahtev da se čitave postojeće paradigme menjanju.

Budući da teži da bude u korak sa najnovijim trendovima u obrazovanju, LINKgroup je učestvovao i na EPALE Community godišnjoj konferenciji, koja je održana 12. i 13. oktobra 2021, i time je na još jedan način unapredio i učvrstio svoj status kompanije koja kontinuirano prati najsavremenije trendove u oblasti savremene edukacije i svojiim radom otvara put ka znanju budućnosti.

EPALE, Elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Evropi, okupila je neke od najznačajnijih aktera na svojoj godišnjoj konferenciji. Ovogodišnja konferencija pružila je priliku za diskusiju o načinima na koje obrazovanje odraslih i učenje mogu da pomognu u misiji oblikovanja društva time što će promovisati inkluzivne i održive modele edukacije.

Na ovogodišnjoj konferenciji profesionalci iz oblasti obrazovanja odraslih su u okviru edukativnih panela pokrili širok spektar tema iz ove sfere, problematizujući izazove sa kojima se edukatori i ostali u obrazovnom procesu susreću kada je u pitanju prilagođavanje zahtevima modernog sveta. Najveći fokus na panelima bio je usmeren ka skiciranju novih modela kojima bi se rešili upravo ti izazovi, na način koji bi obuhvatio i socijalnu inkluziju.

Tranzicije – kreiranje inkluzije

Obrazovanje se drastično menjalo u protekle dve godine, kako digitalno tako i demografski, što dalje implicira potrebu za akcijom i novim rešenjima u procesu tranzicije. Pandemija COVID-19 je otkrila slabosti u postojećem obrazovnom sistemu i pokazala od kolikog je zaista značaja usmeravanje globalne komunikacije prema digitalnim medijima.

Učesnici na panelu su se složili da odrasli moraju da se oduče i nauče ponovo nove trendove kako bi se uspešno adaptirali na digitalizaciju u obrazovanju. U ovom transformacionom procesu važno je da se razviju i održe standardi koji bi osigurali kvalitet i transparentnost najsavremenijeg obrazovanja.

Međugeneracijski digitalni jaz takođe predstavlja jedan od ključnih izazova, gde je velik procenat odraslih uskraćen za bazična znanja iz digitalne pismenosti, u odnosu na svoje mlađe pandane iz novijih generacija koji su odrasli uz tehnologije koje danas koristimo. Kako se generacije međusobno nadopunjuju, tako je, kao što je već pomenuto, od ključne važnosti održati inkluzivni pristup – Oto Šarmer, viši predavač na MIT Sloan School of Management i suosnivač Presencing Institute, zatvorio je prvi dan konferencije izlaganjem koje je savremeno obrazovanje predstavilo u drugačijem svetlu, naglasivši važnost načina na koje smo učili u prošlosti kako bismo bili u mogućnosti da na najbolji način oblikujemo budućnost.

Globalne perspektive

Sofija Erikson Voteršut, direktorka programa Youth, Education i Erasmus+, čiji je osnivač Generalni direktorat Evropske komisije, otvorila je prvi dan konferencije sa prezentacijom o važnosti inkluzivnog i sveobuhvatnog obrazovanja odraslih kako bismo bili u mogućnosti da stvorimo jaka i održiva društva. Promene koje se odvijaju na globalnom nivou dešavaju se izuzetno brzo i na mnogo nivoa, te je zato istaknuto da promene, budući da su u svojoj biti transformativne, pružaju izuzetnu priliku da se digitalne kompetencije ustanove kao fundamentalne veštine za lični i profesionalni život svakog odraslog građanina. Iz toga je postavljena propozicija da se krene ka promovisanju edukacije osnovnih i naprednih digitalnih veština tako da ona bude univerzalno dostupna.

Uticaj na zajednicu edukatora

Digitalni mediji nepobitno su postali jedan od najznačajnijih komunikacionih kanala ljudi savremenog sveta. Na ovo je uticala dubinska medijatizacija društva koja je iz korena izmenila paradigmu ljudske interakcije, tako da je u svetu u kom danas živimo omogućena svestrana komunikacija koja je gotovo neograničena fizičkim uslovima.

Iz ovoga sledi da je i komunikacija između edukatora i ostalih u obrazovnom procesu znatno efektivnija i ubrzanija nego ikada ranije, što dalje implicira potrebu za jakom i održivom edukacijom digitalne pismenosti.

Dva panela zajedno donela su nova rezonovanja na teme iskustva na polju digitalnog aktivizma, demokratije, kao i međugeneracijske saradnje u obrazovanju. Panelisti drugog dana konferencije su se složili da odrasli u digitalnom dobu moraju da nauče kako da uče, unaprede digitalnu pismenost, razviju kritičko mišljenje i osvešćenost o prisustvu digitalnih medija u svakodnevnom životu.

Manuela Geleng, direktorka za veštine u okviru Generalnog direktorata EU za zaposlenje, socijalna pitanja i inkluziju, zatvorila je konferenciju sa porukom da će promene u obrazovanju odraslih promeniti ne samo njih već i decu i omladinu, koji će uživati sve beneficije društva u kom je edukacija razvijena.

Prevazilaženje digitalnog jaza

Zbog mnogobrojnih faktora, kao što je pomenuto, na dosta nivoa se dešava fenomen digitalne ekskluzije kada je reč o odraslima, odnosno svima koji zbog različitih faktora nisu uspeli da ostanu u toku sa radikalnim i brzim promenama koje se odvijaju na polju digitalizacije sveta. Zbog toga je ključno da se u obrazovanju promoviše digitalna inkluzija kako bi se formirala civilizacija koja je u potpunosti adaptirana na promene u načinima na koje komuniciramo i učimo, a koje neprestano napreduju.

Ideja inkluzije odraslih u svetu digitalnih medija bazira se na naporima da se nađu rešenja za održavanje dinamike učenja kako bi se prevazišao međugeneracijski jaz između ljudi i sveta koji je neprekidno u progresu. Samim tim, i metode obrazovanja moraju da budu primenjene jednako na sve interesne grupe.

LINKgroup kao lider u oblasti modernog i inovativnog obrazovanja u regionu uvek teži da posvećeno prati događaje koji se tiču unapređenja edukatora i svih onih koji neguju ljubav prema progresivnom obrazovanju i aktivno učestvuju u njima.

EnglishSerbian