Obrazovanje biznis lidera za digitalnu ekonomiju

Novo vreme donosi nove izazove. Novu ekonomiju. Nov način poslovanja. Nove lidere. Novi način edukacije.

Novo doba donosi kraj svetske ekonomske krize i otvara brojne mogućnosti, ali će ujedno dovesti i do propasti velikog broja preduzeća, onih koja su zasnovana na starom načinu razmišljanja i poslovanju koje se plaši promena.

OBRAZOVANJE_BIZNIS_LIDERA_slika1Modus novog doba je digitalna ekonomija. Pioniri te nove ekonomije su kompanije koje počivaju na inovacijama. One će vladati tržištem budućnosti. U njima su na pravi način spojene teorija i njena praktična primena u informacionom okruženju i digitalnom svetu.

Pokretači i motor te nove ekonomije su upravo novi lideri. Oni koji misle, rade, komuniciraju i uče na sasvim drugačiji način od svojih prethodnika, koji su upravljali ekonomijom poslednje tri decenije. Oni su sposobni da prihvate nove načine učenja putem online umrežavanja i nove načine motivisanja ljudi empatijom i komunikativnim liderstvom.

Navedeno implicira da se danas u poslu napreduje mnogo brže nego nekada. Zbog toga je od presudnog značaja da budete adekvatno obrazovani u skladu sa principima te nove, digitalne ekonomije i da spremno dočekate to novo doba. Da kroz novi, drugačiji edukativni sistem usvojite sasvim nov sistem vrednosti i način učenja.  Da biste uspeli, neophodno je da se prilagodite promenama. Ili još bolje, da ih sami pokrenete.

Digitalna ekonomija je izazov i mogućnost za sve

Kako bi kompanija bila uspešna na novom tržištu, potrebno je da velikim trudom, snagom i energijom ulaže u inovacije i poslovne aktivnosti, kao i da shvati i prihvati novo doba koje je pred nama, i da zakorači u poslovanje budućnosti.

Kompanije koje žele da opstanu, moraju savladati izazove u vidu smanjenja troškova, sve veće konkurencije, širenja i pojave novih tržista. Neophodni su stalno usavršavanje i konstantne inovacije.

Ipak, nasuprot velikim izazovima koje je potrebno prevladati, novi način poslovanja donosi još veće mogućnosti i prilike za napredovanje.

OBRAZOVANJE_BIZNIS_LIDERA_slika2

Nova ekonomija, koja će tek rasti u digitalnom svetu, ostvaruje značajne poslovne ciljeve i donosi bolje rezultate, kao što su:

  • poboljšanje  produktivnostiu 51% korporacija,
  • smanjenje  troškova za čak 39%,
  • donošenje boljih odluka u 36% kompanija,
  • poboljšanje odnosa sa kupcima za 33%,
  • razvijanje novih strateških aplikacija u 33% slučajeva.

Uspešnim kompanijama budućnosti biće potrebne jake akademske veštine njihovih lidera, kreativno razmišljanje, uviđanje promena i prilagođavanje istim, shvatanje novih potreba, timski rad, kao i korišćenje digitalnih tehnologija i interneta.

Sve je veći uticaj interneta u svim segmentima života

Virtuelne kompanije i timovi, e-poslovanje, učenje na daljinu, predstavljaju osnovne oblike novog načina poslovanja i savremenog profesionalnog sveta.

Zato je veoma važno da kompanije razumeju internet i nove digitalne platforme koje pružaju brojne inovativne načine komunikacije sa korisnicima i neminovno vode ka ubrzanom razvoju poslovanja. Ukoliko žele napredak, ne smeju propustiti da ih iskoriste.

OBRAZOVANJE_BIZNIS_LIDERA_slika3

Mogućnosti koje pružaju tehnologija i internet, kao i uslovi savremenog poslovanja, stvorile su plodno tlo za značajne promene i revolucionarne inovacije u kompanijama. Digitalno poslovanje ujedno omogućava da se mnoge poslovne aktivnosti efikasnije i uspešnije realizuju, samo je potrebno prigrliti novi način poslovanja i iskoristiti ga na pravi način.

Dostignuća informacionih tehnologija i digitalni razvoj kreiraju nova radna mesta, nove kadrove i lidere za različite industrije, za one koje do sada nisu ni postojale. A od toga koliko će novi lideri široko i daleko dosegnuti novi nivo pismenosti, zavise njihov uspeh u profesionalnom okruženju i njihova poslovna budućnost.

Zbog toga je došlo vreme za nove poslovne škole – one koje obrazuju lidere za novu ekonomiju, lidere budućnosti. Nove vrednosti, nova znanja i veštine lidera, koje će im ovakva škola usaditi, doprinose razvoju svake kompanije i zasigurno postižu viši stepen konkurentnosti na tržištu.

Ko su novi lideri?

Pokretačka snaga nove ekonomije ne mogu biti lideri koji su bili na vodećim pozicijama u staroj ekonomiji, a koji će samo promeniti izgled, odelo, formu i pokušati da se prilagode novim uslovima, bez menjanja načina razmišljanja, pristupa u obrazovanju i sistema vrednosti koga se pridržavaju.

Novoj ekonomiji su potrebni lideri koji žele da stvaraju i napreduju u poslovnom okruženju budućnosti, koji žele da svojim profesionalnim veštinama i sposobnostima grade i vode kompanije digitalnog sveta. Oni moraju naučiti iz grešaka i uspeha prošlosti, ali i usvojiti veštine sledeće generacije, kako bi bili zaista efikasni.

Vreme je za obrazovane ljude, koji su spremni da naprave korak ka promenama, koji će znati šta je zaista potrebno naprednim kompanijama koje vuku svet napred, njihovoj kulturi, sistemima, efikasnosti i uspešnoj budućnosti.

Danas su neophodni profesionalci koji će novom snagom, novim poslovnim umećem i strategijama, uz nove vrednosti, postići novi uspeh.

Došlo je vreme za nove poslovne škole, nove ljude, nove lidere, koji će hrabro zakoračiti ka profesionalnom uspehu i plivati u savremenom, digitalnom svetu. Došlo je vreme obrazovanja lidera nove digitalne budućnosti.

Spremno dočekajte novu ekonomiju

Nekada je važila krilatica: Opstaju samo oni koji umeju da se prilagode promenama. Danas važi: Opstaće samo oni koji donose promenu.

Da bismo spremno dočekali novo doba koje sa sobom donosi i novi način poslovanja, potrebna nam je energija kojom ćemo da stvaramo i obrazujemo lidere novog doba koji aktivno žive u budućnosti, ali su isto tako naučeni da cene prošlost i uče iz nje, lidere koji donose promenu.

Digitalno obrazovanje u celom svetu postaje neophodno za kvalitetan život. Znanje koje je zasnovano na iskustvu, koje je fokusirano i intenzivno, koje stvara nove mogućnosti. Ono postaje osnova moći i predstavlja konkurentsku prednost.

Edukacija koja stvara nove lidere

Uloga obrazovanja veoma je važna i ona se menja. Učenje tokom čitavog života postaje imperativ savremenog društva. Jer, savremeno društvo je društvo digitalnog doba.

Zato poslovna edukacija budućnosti treba da prati stil novih kompanija.

Upravo na tome treba da bude zasnovana vizija edukativnih ustanova budućnosti. U njima se obrazuju novi lideri, lideri za digitalnu ekonomiju. Obrazovne ustanove novog doba treba da im prenose znanja, veštine i praktično iskustvo kroz primenu digitalnih medijskih platformi. treba da ih uče da razmišljaju inovativno, izvan uvreženih modela i da u sebi probude i neguju kreativnost. Da razmišljaju i komuniciraju na drugačiji i neposredniji način i da za komunikaciju maksimalno koriste pogodnosti koje im pruža digitalno doba.

Liderima budućnosti potrebno je znanje zasnovano na iskustvu. Ono se bazira na učenju iz grešaka prošlosti, izvlačenju pouka iz svetske ekonomske krize, ali i na principima novog poslovanja i okrenuto je ka budućnosti.

Potrebno je da obrazujemo i pripremamo nove lidere za poslovne oblasti, pozicije i zadatke koji možda još ni ne postoje, ali će svakako biti dominantni u skorijoj budućnosti. Neophodno je da im pružimo pogled u budućnost i perspektivu novog doba kako bi imali jasnu sliku nove ekonomije kojom će upravo oni uspešno vladati. Sada kreiramo paradigmu obrazovanja budućnosti.

EnglishSerbian