Saradnjom do znanja – Wikispaces

Saradnjom-do-znanja
Wikispaces je prostor namenjen nastavnicima i učenicima u okviru kojeg međusobno mogu postavljati i vršiti izmene na delovima nastavnih tema, sadržajima, zadacima itd. Kao i svaki wiki, Wikispaces predstavlja alat za kreiranje veb strana koje se mogu kolaborativno uređivati. Mogućnost saradnje pri menjanju nastavnog materijala je, sa obrazovnog aspekta, osnovna i najvažnija karakteristika. Izmene je lako vršiti preko opcije Edit, a pogodno je i to što se može regulisati dozvola za izmene. Public wiki može videti bilo ko, a isto tako može biti i izmenjen od strane bilo koga. Protected wiki može videti svako, ali može biti izmenjen od strane članova wiki. Private wiki može videti ili izmeniti samo wiki član. Nadogradnje na bilo kojem wikiju koji se koristi isključivo za obrazovne svrhe su besplatne, a pokriveno je obrazovanje od predškolskog uzrasta do srednje škole (Sites for K-12), kao i visoko obrazovanje (Sites for Higher Ed).
Popularnost wikija u obrazovanju je zasnovana na tome što omogućava lako dodavanje teksta, slika, linkova, prezentacija, kao i audio i video datoteka, kalendara i kreiranje naloga za studente. Međutim, ono što wiki izdvaja jeste mogućnost saradnje kako među učenicima, tako i među prosvetnim radnicima. On omogućava da kreiranje nastavnog sadržaja postane jedan kreativan proces na kome su svi aktivno angažovani i mogu da doprinesu, shodno svojim znanjima. Ovo dovodi do konačne primene principa demokratičnosti u obrazovanju o kome se uglavnom samo priča, dok se on ređe sprovodi u praksi. Ovo je veoma važna karakteristika sa aspekta učenika, jer ih primena ovakve metode u procesu obrazovanja uči kako da kritički misle, sarađuju, prihvataju tuđe mišljenje ili na primeren način argumentuju vlastito. Tako je, na primer, moguće organizovati učenike jednog odeljenja da zajedno kreiraju kompletan sadržaj i izgled wikija. Kroz proces zajedničkog kreiranja i izmena oni razvijaju veštine saradnje, a kao rezultat timskog rada imaju proizvod koji mogu učiniti i javno dostupnim, što ih dodatno motiviše. Moguće je uključiti u grupu i učenike iz više različitih škola, kao i omogućiti saradnju učenika na međunarodnom nivou, što kolaborativnom učenju daje poseban kvalitet.

Što se tiče rada nastavnika sa učenicima, takođe postoje mnoge prednosti. Nastavnik, na primer, može dodati Google prezentaciju kao stranice u wikiju. Sve promene koje napravi u Google Docs dokumentu ogledaju se odmah i u wikiju, može postaviti domaći zadatak online i sl. Dakle, moguće je sve materijale napraviti u Google Docs, a njima upravljati u wikiju. Korišćenjem Google Docs i učenici lako mogu dostaviti svoje radove tako da se jednostavno može ostvariti kvalitetna saradnja u obrazovnom procesu.

Wikispaces uspešno koristi osobinu kolaborativnog uređivanja sadržaja (koju ponekad zameraju Wikipediji). Pomoću nje omogućen je kvalitetan razvoj kolaborativnog učenja i uključivanje savremenih tehnologija u nastavni proces, što predstavlja neke od najčešćih zahteva u modernizaciji obrazovnog procesa.

EnglishSerbian